Home

 

สัญญานายหน้าค้าที่ดิน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 26 May 2009 03:49

สัญญานายหน้าค้าที่ดิน


ทำที่......................................


วันที่....เดือน................พ.ศ. ........

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง........................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่.........ตรอก/ซอย....................ถนน.................................ตำบล/แขวง.................อำเภอ/เขต..............จังหวัด.............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้สัญญา"ฝ่ายหนึ่ง กับ...........................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่.........ตรอก/ซอย .................ถนน................ตำบล/แขวง.................อำเภอ/เขต....................จังหวัด.....................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "นายหน้า"อีกฝ่ายหนึ่ง
          

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้
 
ข้อ1.โดยมีผู้ให้สัญญาเป็นเจ้าของที่ดินอันปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินจำนวน............ฉบับซึ่งแนบมาท้ายสัญญานี้และถือว่าเป็นสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย และผู้ให้สัญญามีความประสงค์จะทำการขายทรัพย์สินดังกล่าว
 
ข้อ 2.ผู้ให้สัญญาตกลงให้นายหน้าเป็นผู้ดำเนินการติดต่อขายทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญากับผู้ซื้อทรัพย์สินตามข้อ 1) จนเสร็จการ  และนายหน้าตกลงรับทำการเป็นนายหน้าในการขายทรัพย์สินดังกล่าว
 
ข้อ 3.ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้ทำการชี้ช่องหรือได้จัดการให้โดยขายในราคาไม่ต่ำกว่าไร่ละ.................บาท(..........................................)ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า แต่ในกรณีนี้ นายหน้าจะต้องมีภาระหน้าที่ในการเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าภาษีเงินได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางราชการเรียกเก็บในส่วนของจำนวนที่เกินด้วยตนเองทั้งสิ้น
 
ข้อ 4.เมื่อผู้ให้สัญญาได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อโดยได้จดทะเบียนซื้อขายที่ดินไม่รวม/รวมสิ่งปลูกสร้างกัน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................แล้วนั้นและผู้ให้สัญญาได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงจะชำระค่านายหน้าให้แก่นายหน้าภายใน............วัน นับแต่ที่ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ข้อ 5.ในกรณีที่นายหน้าไม่สามารถทำการชี้ช่อง  หรือจัดการให้ผู้ซื้อมาทำการซื้อขายทรัพย์สินกับผู้ให้สัญญาได้ ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้โดยทันที ทั้งนี้  สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับถึงวันที่...............................เท่านั้น

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าในข้อความตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ


ลงชื่อ....................................................ผู้ให้สัญญา            ลงชื่อ..................................นายหน้า
        (.............................................)                               (.............................................)

ลงชื่อ............................................พยาน                          ลงชื่อ.........................................พยาน        
        (.............................................)                                (............................................)

 

 


 
 


Last Updated (Tuesday, 26 May 2009 04:37)
VALID CSS   |   VALID XHTML