Home

 

สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 26 May 2009 06:03

สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

ทำที่…………………………………………
วันที่ ………………………………………


สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง …………………….อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่……………………….ถนน……………………………แขวง…………………………….เขต…………….….…………………….จังหวัด……………………….…ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………… อายุ…………….ปี อยู่บ้านเลขที่…………………..หมู่ที่…………ซอย…………….…ถนน………………………..ตำบล/แขวง………………… ……อำเภอ/เขต…………….….………………..
จังหวัด……………………….…ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1.  ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขายทรัพย์สินชนิด……………………………………….เลขที่………………ถนน……………แขวง………………………เขต…………………………………จังหวัด…………………………………..
ดังรายการต่อไปนี้ คือ
1.1 …………………………………………………………….
1.2 …………………………………………………………….
1.3 …………………………………………………………….

ในราคารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน……………..บาท (………………………………….)ข้อ 2.  ในวันทำสัญญานี้ ผู้ซื้อได้ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทั้งหมดดังกล่าวในข้อ 1. แล้วเห็นว่าอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดบกพร่อง สามารถใช้งานได้  ดังนั้น  ผู้ซื้อจึงได้ชำระราคาทรัพย์สินทั้งหมดจำนวน……………………บาท ให้แก่ผู้ขายรับไว้แล้ว โดยชำระเป็นเช็คธนาคาร……………………………สาขา………………………………………..จำนวน 2 ฉบับ คือ
ฉบับเลขที่……………….ลงวันที่…………………….จำนวนเงิน…………………บาท
ฉบับเลขที่……………….ลงวันที่…………………….จำนวนเงิน…………………บาท
และหากทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกันนี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือบุบสลาย ภายหลังจากวันทำสัญญานี้แล้ว ผู้ขายไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใดสำหรับเช็คที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขายทั้งสองฉบับดังกล่าว  หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้ซื้อตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขายในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นต้นไป
ข้อ 3.ผู้ซื้อจะเป็นผู้รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดออกจากพื้นที่ห้องการค้าดังกล่าวในข้อ 1.  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่………………………………….. โดยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองทั้งสิ้น หากผิดนัด ให้สัญญานี้เป็นอันเลิกกัน  ผู้ซื้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายจำนวน……………………………………...บาท (………………………………………..) ให้แก่ผู้ขาย โดยให้ถือเอาเช็คธนาคาร…………………………….. สาขา……………………………เลขที่……………………………ลงวันที่…………………………..จำนวนเงิน…………………….บาท ที่ผู้ซื้อชำระไว้เป็นค่าราคาทรัพย์สินบางส่วนดังกล่าวในข้อ 2. ชดใช้เป็นค่าเสียหายข้างต้นแทนให้แก่ผู้ขาย
ข้อ 4.  หากคู่สัญญาฝ่ายใดประพฤติผิดสัญญานี้แต่เพียงข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งชอบที่จะฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด


สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทราบข้อความโดยตลอดแล้ว   เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

 ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขาย
           (………………………………………..)
 ลงชื่อ…………………………………………ผู้ซื้อ
           (………………………………………..)
 ลงชื่อ…………………………………………พยาน
         (…………………………………………)
 ลงชื่อ…………………………………………พยาน
         (…………………………………………)

 

 


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML