Home

 

สัญญากู้เงิน (บริษัท)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 26 May 2009 06:23

สัญญากู้เงิน

ทำที่…………………………………..

วันที่………..เดือน……………พ.ศ…………..

ข้าพเจ้า…………………………………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลชที่...................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้กู้" ขอทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่บริษัท………………………………………………..จำกัด
สำนักงานเลขที่……………….ถนน…………………แขวง……………………เขต………………………..
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้กู้"   เพื่อเป็นหลักฐานว่า:-
       
ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน………………บาท (……………………………………)ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้
 
ข้อ 2.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ…………………………………………....ต่อปีกำหนดส่งเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน ภายในวันที่……………………….ของเดือนในเวลาทำงานของผู้ให้กู้แต่ถ้าวันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดงานที่ถัดไป ทั้งนี้หากผู้กู้ผิดนัดในการส่งชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ทันที
 
ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่…………………..เดือน..……………………...พ.ศ.………….. แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้  ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ผู้กู้จะชำระหนี้ตามที่เรียกร้องทันที
 

ข้อ 4.  ผู้กู้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นตามสัญญานี้ผู้กู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนโดยทันที
ข้อ 5.  ถ้าผู้กู้ผิดข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น บรรดาที่ผู้ให้กู้พึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดข้อตกลงของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ

ผู้กู้ได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน,เดือน,ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ…………………………….ผู้กู้        
        (…………………………….)

ในนาม บริษัท……………………………จำกัด โดย

ลงชื่อ……………………………ผู้ให้กู้
     (…………………………….กรรมการ )

ลงชื่อ……………………………ผู้ให้กู้
      (…………………………….กรรมการ )

ลงชื่อ……………………………พยาน
       (……………………………..)

ลงชื่อ……………………………พยาน
       (……………………………..)

 

 

 

 


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML