Home

 

สัญญาค้ำประกันเงินกู้

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 26 May 2009 06:32

สัญญาค้ำประกันเงินกู้


    วันที่………………เดือน………พ.ศ………….


ข้าพเจ้า…………………………………………อายุ…………….ปี  เชื้อชาติ……………….สัญชาติ………………..ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่…………………………….ถนน…………………………………ตำบล………………………..อำเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ค้ำประกัน" ทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท………………………………………….จำกัด สำนักงานเลขที่…………………ถนน………………………………แขวง…………………………...เขต…………………………………..กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้กู้" เป็นหลักฐานสำคัญว่า:-

ข้อ 1. เนื่องในการที่ผู้ให้กู้ได้ยอมให้…………………………………………………………………
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้กู้" กู้เงินจากผู้ให้กู้ ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่……………………………………………
เป็นจำนวนเงิน…………………..บาท (……………………………………………) นั้น ผู้ค้ำประกันยอมเข้าค้ำประกันการชำระหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ ตามสัญญาเงินกู้ที่กล่าวแล้ว จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง

ข้อ 2. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ที่กล่าวแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือว่า ผู้กู้ล้มละลาย หรือ ตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ สาบสูญ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบหรือย้ายภูมิลำเนา โดยมิแจ้งให้ผู้กู้ทราบ หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทำให้ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้ที่กล่าวแล้วเต็มจำนวนและตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี ผู้ค้ำประกันยอมเข้ารับผิดร่วมกับลูกหนี้ในอันที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้นั้นทันที

ข้อ 3. ถ้าผู้ให้กู้ผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้เพื่อชำระหนี้ โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบก็ตาม ผู้ค้ำประกันยอมตกลงด้วยการให้ผ่อนเวลานั้นทุกครั้งไป และย่อมมิให้ถือเอาการให้ผ่อนเวลาเช่นว่านั้นเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นอันขาด

 ข้อ 4. ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมสละสิทธิที่จะต่อสู้ให้ผู้ให้กู้ไปบังคับเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิด แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะดำเนินการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องผู้กู้ หรือกองมรดกของผู้กู้ให้ชำระก่อนตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าผู้ให้กู้มิได้รับชำระหนี้ หรือได้รับไม่เต็มจำนวน  ผู้ค้ำประกันจึงยินยอมให้ถือว่าการดำเนินเช่นนั้น เป็นการที่ผู้ให้กู้กระทำเพื่อผู้ค้ำประกันเอง ผู้ค้ำประกันจึงยินยอมจะชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่โดยพลัน ทั้งยอมชดใช้บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอันผู้ให้กู้จะได้เสียไปถึงแม้ว่าการดำเนินเช่นว่านั้น ผู้ให้กู้จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบก่อนก้อตามและถึงแม้จะมิได้เรียกร้องหรือฟ้องผู้ค้ำประกันร่วมกับผู้กู้หรือกองมรดกของผู้กู้ด้วยก็ตาม 
 

ข้อ 5. ผู้ค้ำประกันสัญญาว่า ถ้าผู้ค้ำประกันย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้ ผู้ค้ำประกันมีหน้าที่แจ้งให้ผู้กู้ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในความเสียหายที่ผู้ให้กู้ได้รับเป็นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย 
 

ข้อ 6. การค้ำประกันนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ำประกันอย่างสมบูรณ์แม้ถึงหากจะบังเกิดข้ออ้างขึ้นว่า ผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าทำสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสำคัญผิดอย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้โดยผู้ค้ำประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือสำคัญผิด หรือไม่กู้ตาม และผู้ค้ำประกันไม่พ้นจากความรับผิด เพราะเหตุผู้ให้กู้อาจกระทำการใด ๆ ไปเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้หมด หรือแต่บางส่วนในสิทธิใด ๆ อันได้ให้หรือาจได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้แต่ก่อน หรือในขณะทำสัญญาค้ำประกันนี้
 ผู้ค้ำประกันได้เข้าใจ ข้อความในหนังสือนั้นตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น


       ลงชื่อ……………………………...ผู้กู้
             (……………………………….)
       

       ลงชื่อ……………………………...ผู้ค้ำประกัน
             (……………………………….)
      

       ลงชื่อ……………………………...ผู้ให้กู้
             (……………………………….)

       ลงชื่อ..............................พยาน

             (...............................)

       ลงชื่อ..............................พยาน

             (...............................)


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML