Home

 

สัญญาซื้อขาย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 26 May 2009 06:41

สัญญาซื้อขาย

สัญญานี้ทำขึ้นที่…………………เลขที่……………….ซอย………………...ถนน…………………………………………………เขต………………………………...จังหวัด……………………………วันที่……………เดือน…………………….พ.ศ………………..ระหว่าง………………………………………….โดย………………………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………………………………………………………………………………….อยู่บ้านเลขที่………………………ถนน………………………….ตรอก /ซอย…………………….แขวง (ตำบล)…………………………………………เขต (อำเภอ)…………………………………จังหวัด……………………………………………โทรศัพท์………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้   ดังมีเงื่อนไขรายละเอียดต่อไปนี้ : -
ข้อ 1.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย คือ
1.1 แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ขาย ลงวันที่…………………………….จำนวน………………………..ฉบับ
1.2 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ ลงวันที่………………………………….จำนวน………………………..ฉบับ
1.3 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ข้อ 2.  ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าของผู้ขาย คือ…………จำนวน……………………………………….รวมเป็นเงิน…………………………….บาท (……………………………………………………..)โดยผู้ซื้อจะมารับสินค้าที่ซื้อขายดังกล่าวในข้อนี้ด้วยตนเอง หรือผู้ขายจะส่งของให้แก่ผู้ซื้อ …………………………………………………………………………….ภายในกำหนด……………………..วัน (…………………………………..) นับแต่วันทำสัญญานี้
ข้อ 3.  ในวันทำสัญญานี้ ผู้ซื้อได้ชำระค่ามัดจำเป็นเงิน………………………บาท(………………………………………………….) ให้แก่ผู้ขายไว้เป็นเงินสด/เป็นเช็คของธนาคาร………………………………เช็คเลขที่…………………………..ลงวันที่…………………จำนวนเงิน…………………………….บาท (………………………………………………………)สำหรับราคาสินค้าส่วนที่เหลืออีกเป็นเงิน……………………..บาท (……………………………..) นั้น ผู้ซื้อตกลงชำระให้แก่ผู้ขายภายใน……………………………………………
ข้อ 4.  ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัด ไม่ชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขายภายในกำหนดตาม ข้อ 3. ผู้ซื้อตกลงให้ผู้ขายริบค่ามัดจำที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขายได้ทันที และผู้ซื้อยินยอมจ่ายเป็น         เบี้ยปรับให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน……………………………..บาท (……………………………………) พร้อมทั้งผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ตามความเป็นจริง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย ละฉบับ และทั้งสองฝ่ายได้ศึกษาเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ     และประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน


                                                      ลงชื่อ………………………………………………ผู้ขาย
                                                                      (………………………………………………)

                                                       ลงชื่อ………………………………………………ผู้ซื้อ
                                                                      (………………………………………………)

                                                        ลงชื่อ………………………………………………พยาน
                                                                      (………………………………………………)

                                                       ลงชื่อ………………………………………………พยาน
                                                                      (………………………………………………)

 


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML