Home

 

สัญญาเช่ารถยนต์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 26 May 2009 06:47

หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์

 เขียนที่……………………………….……………
 วันที่…………เดือน…………………..พ.ศ. ………..

ข้าพเจ้า……………………………………. อยู่บ้านเลขที่……………….ตำบล/แขวง……………………….อำเภอ……………จังหวัด…………………ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง เลขที่ ………..วันที่…………เดือน………………….พ.ศ. …………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้เช่า ฝ่ายหนึ่ง   และข้าพเจ้า……………………………………. อยู่บ้านเลขที่……………….ตำบล/แขวง……………………….อำเภอ……………จังหวัด…………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ให้เช่า อีกฝ่ายหนึ่ง   ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1.  ผู้เช่าได้เช่ารถยนต์ยี่ห้อ…………………………….เลขทะเบียน……………………….. ของผู้ให้เช่าหนึ่งคัน ราคา…………………………………..บาท (…………………………………………..) เพื่อใช้รับส่งผู้โดยสาร รถยนต์ที่เช่าไม่มีชำรุดเสียหายอย่างใด มีเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้เช่ารับไปพร้อมกับรถ  คือ 

1……………………ราคา………………….บาท

2……………………ราคา………………….บาท

ข้อ 2.  ผู้เช่ายอมรับชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายละวัน  วันละ…………บาททุกๆ วัน ณ ที่บ้านหรือที่ทำการผู้ให้เช่า

ข้อ 3.  ผู้เช่ารับรองว่า ในระหว่างที่ผู้เช่ารับรถที่เช่าไป ถ้ารถตลอดจนเครื่องอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหายหรือสูญหายด้วยประการใดๆ และไม่คำนึงว่าจะเป็นความผิดของผู้เช่าหรือไม่ ผู้เช่ายอมรับใช้ให้แก่ผู้ให้เช่าตามราคาที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น แม้ความเสียหายใด ๆ พึงทำให้เกิดแก่บุคคลภายนอก ผู้เช่าก็รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ผู้เดียวไม่เกี่ยวกับผู้ให้เช่า

ข้อ 4.  ผู้เช่ายอมให้สัญญาว่าจะไม่นำรถที่เช่าไปให้คนอื่นเช่าช่วง หรือให้ผู้อื่นยืม หรือนำไปด้วยประการใดๆ เป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 5.  ผู้เช่าได้นำ……………………………มามอบให้ผู้เช่ายึดถือไว้เป็นประกัน

ข้อ 6.  ถ้าให้ผู้เช่าต้องการรถที่ให้เช่าคืนเมื่อใด ผู้เช่าต้องรีบนำรถส่งคืนพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามสภาพเดิม ซึ่งไม่มีชำรุดเสียหายใดๆ ทันที เมื่อผู้ให้เช่าได้รับรถและเครื่องอุปกรณ์ตรวจถูกต้องไม่มีการชำรุดเสียหายอย่างใดแล้ว ต้องคืนทรัพย์ที่วางประกันให้ผู้เช่าไป

ข้อ 7.  ถ้าผู้เช่าทำผิดสัญญานี้แต่ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือทำผิดระเบียบข้อบังคับการเช่ารถของผู้ให้เช่าแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าริบทรัพย์ตามที่วางประกันตามข้อ 5 นั้นเสีย และต้องใช้ค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่งอีกด้วย

ข้อ 8.  ข้าพเจ้าผู้เช่าและผู้ให้เช่า ได้ทราบข้อความตามสัญญานี้ตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ

 ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่า
        (………………………………………)

 ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า
        (………………………………………)

 ลงชื่อ………………………………………พยาน
        (………………………………………)

 ลงชื่อ………………………………………พยาน
        (………………………………………)

 

 

 


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML