รายชื่อพระราชบัญญัติทั้งหมดที่มีใน www.thailawtoday.com

(ต้องการเปิด พรบ.ฉบับใดกรุณาคัดลอก ชื่อ พรบ.บางส่วนเช่น "การทำงานของคนต่างด้าว" ไปวางในช่อง Search มุมบนขวามือและ Enter เครื่องจะค้น     พรบ.ที่มีชื่อ "การทำงานของคนต่างด้าว"ให้ด้วยความรวดเร็ว )

รายชื่อพระราชบัญญัติในปี พ.ศ.2550, 2551,2552


1. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
2. Salvage Act พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.2550
3. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
4. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551
5. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
6. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
7. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
8. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
9. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551
10. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
11. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
12. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2550
13. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
14. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551
15. พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550
16. พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550
17. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี    พ.ศ.2549
18. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
19. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
20. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550
21. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
22. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
23. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2551
24. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
25. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 DOMESTIC VIOLENCE VICTIM PROTECTION ACT B.E.2550
26. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
27. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2551
28. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
29. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
30. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ.2550
31. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
32. พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2550
33. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
34. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.2550
35. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
36. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
37. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
38. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
39. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
40. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
41. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
42. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
43. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
44. พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550
45. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550
46. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551
47. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551
48. พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
49. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551
50. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
51. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
52. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
53. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551
54. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
55. พระราชบัญญัติว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
56. พรบ.ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพฯ พ.ศ.2550
57. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
58. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
59. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
60. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
61. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
62. สรุป พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551
63. พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
64. พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
65. พ.ร.บ.การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
66. พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
67. พ.ร.บ.การดุแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
68. พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
69. พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551
70. พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
71. พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
72. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
73. พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
74. พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
75. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
76. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
77. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยทักษิน พ.ศ.2551
78. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
79. พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. 2551
80. พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
81. พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
82. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ฯลฯ พ.ศ. 2550
83. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
84. พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
85. พ.ร.บ. ยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550
86. พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (2/2)
87. พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (1/2)
88. พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
89. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2551
90. พ.ร.บ. ว่าด้วยความสงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
91. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550

รายชื่อพระราชบัญญัติในปี พ.ศ.2549 ย้อนหลัง


1. พระราชบัญญัติ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549
2. พระราชบัญญัติ ยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2549
 3. พระราชบัญญัติ ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549
4. พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
 5. พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 
6. พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548
7. พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2517
8. พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544
9. พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
10. พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.2548
11. พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507
12. พ.ร.บ.การกักเรือ พ.ศ.2534 
13. พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 
14. พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548
15. พ.ร.บ.การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530
16. พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
17. พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
18. พ.ร.บ.ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ.2548
19. พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489
21. พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543
22. พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
23. พ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537
24. พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542
25. Lawyers Act of B.E.2528
26. พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528
27. พ.ร.บ.การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542
28. พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
29. พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497
30. พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493
31. พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542
32. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
33. พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505
34. พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
35. พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
36. พ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
37. พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
38. พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540
39. พ.ร.บ.การเนรเทศ พ.ศ.2499
40. พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
41. พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544
42. พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545
43. พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
44. พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490
45. พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
46. พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
47. พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
48. พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
49. พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
50. พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
51. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
52. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
53. พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ.2545
54. พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
55. พ.ร.บ.คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543
56. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
57. พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542
58. พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522
59. พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
60. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
61. พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
62. พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534
63. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
64. พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
65. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
66. พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485
67. พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499
68. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
69. พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525
70. พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
71. พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542
72. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
73. พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
74. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
75. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
76. พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528
77. พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 
78. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
79. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
80. พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
81. พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
82. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
83. พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535
84. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 (ตอน 1/2) 
85. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 (ตอน 2/2)
86. พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
87. พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
88. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
89. พ.ร.บ.กำหนดความความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499
90. พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534
91. พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
92. พ.ร.บ.การกักเรือ พ.ศ.2534
93. พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
94. พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535
95. พ.ร.บ.กองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535
96. พ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิ์ทางทะเล พ.ศ.2535
97. พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
98. พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
99. พ.ร.บ.การประกอบกิจการข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545
100. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
101. พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
102. พ.ร.บ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547
103. พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
104. พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
105. พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
106. พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
107. พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
108. พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
109. พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
110. พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
111. พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
112. พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
113. พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491
114. พ.ร.บ.เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
115. พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.2501
116. พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
117. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
118. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ พ.ศ.2541
119. พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ.2544
120. พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478
121. พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514
122. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
123. พ.ร.บ.จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ.2497
124. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
125. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534
126. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528
127. พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
128. พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527
129. พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนด์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
130. พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
131. พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 CROWN PROPERTY ACT B.E.2479
132. พ.ร.บ.จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
133. พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2517
134. พ.ร.บ.จัดวางรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464
135. พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
136. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
137. พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138. พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
139. พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
140. พ.ร.ก.จัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. 2498
141. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. 2532
142. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุธรณ์ภาค พ.ศ. 2532
143. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
144. พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
145. พ.ร.บ.ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
146. พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
147. พ.ร.บ.เสนอความเห็นชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและมงกุฎสยาม พ.ศ. 2459
148. พ.ร.บ.ใช้ตราแผ่นดิน ร.ศ. 108
149. พ.ร.บ.ดอกเบี้ยให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523
150. พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
151. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
152. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535
153. พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
154. พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
155. พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522
156. พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
157. พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย
158. พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
159. พ.ร.บ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
160. พ.ร.บ. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
161. พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2534
162. พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
163. พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520
164. พ.ร.บ. นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495
165. พ.ร.บ. ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
166. พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
167. พ.ร.บ. การบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึกลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2498
168. พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
169. พ.ร.บ. บำรุงพันธ์สัตว์ พ.ศ.2509
170. พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
171. พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
172. พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
173. พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
174. พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
175. พ.ร.บ.บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
176. พ.ร.ก. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540
177. พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
178. พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
179. พ.ร.บ. บรรษัทสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
180. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
181. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
182. พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำผิดบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511
183. พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
184. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
185. พ.ร.บ. ปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2483
186. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
187. พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
188. พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
189. พ.ร.บ. ปีปฏิทิน พ.ศ. 2483
190. พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2483
191. พ.ร.บ. ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
192. พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
193. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
194. พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฯลฯ พ.ศ.2539
195. พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
196. พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498
197. พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
198. พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518
199. พ.ร.บ. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509
200. พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
201. พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
202. พ.ร.บ. เพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผืดทางน้ำ พ.ศ. 2496
203. พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2486
204. พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521
205. พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
206. พ.ร.บ. พัฒนาการบริหารยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
207. พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
208. พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
209. พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
210. พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
211. พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
212. พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
213. พ.ร.บ. ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
214. พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
215. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
216. พ.ร.บ. มหาวิทยาลับอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
217. พ.ร.บ. มหาวิทยาลับวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
218. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
219. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539
220. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
221. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
222. พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
223. พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
224. พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
225. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
226. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
227. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541
228. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541
229. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
230. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548
231. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
232. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ..ศ. 2541
233. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
234. พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
235. พ.ร.บ. ยศทหาร พ.ศ. 2479
236. พ.ร.บ. ยศ และเครื่องแบบผู้บัคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาแผ่นดิน พ.ศ. 2497
237. พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509
238. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
239. พ.ร.บ. ยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทำผิดฐานหนีราชการทหาร พ.ศ. 2489
240. พ.ร.บ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. 2526
241. พ.ร.บ. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทแก่ทหารผ่านศึก ฯลฯ พ.ศ. 2535
242. พ.ร.บ. ยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512
243. พ.ร.บ. ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน ฯลฯ พ.ศ. 2546
244. พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2546
245. พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489
246. พ.ร.บ. ยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตาม ม.61 แห่ง ป.แพ่ง ฯลฯ พ.ศ. 2548
247. พ.ร.บ.รถยนตร์ทหาร พ.ศ.2476
248. พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ.2519
249. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535
250. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521
251. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพ พ.ศ. 2528
252. พ.ร.บ. รักษาคลองรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ พ.ศ. 2445
253. พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
254. พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
255. พ.ร.บ. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544
256. พ.ร.บ. ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480
257. พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
258. พ.ร.บ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
259. พ.ร.บ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
260. พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. 2481
261. พ.ร.บ. เรือนจำทหาร พ.ศ. 2479
262. พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510
263. พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523
264. พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
265. พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
266. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
266. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521
268. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
269. พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
270. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
271. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
272. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
273. พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
274. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
275. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
276. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
277. พ.ร.บ. บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
278. พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2457
279. พ.ร.บ. ล้างมลทินในโอกาสครบ 25 ปี พ.ศ. 2499
280. พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
281. พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485
282. พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
283. พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
284. พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
285. พ.ร.บ. ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519
286. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
287. พ.ร.บ. ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ.2478
288. พ.ร.บ. วิธีดำเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
289. พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดฯ พ.ศ. 2522
290. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
291. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
292. พ.ร.บ. ว่าด้วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่โรมันคาทอลิกฯลฯ ร.ศ. 128
293. พ.ร.บ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาลฯลฯ พ.ศ. 2483
294. พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476
295. พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กำหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ฯลฯ พ.ศ.2489
296. พ.ร.บ. ว่าด้วยสภากาชาดไทย พ.ศ. 2461
297. พ.ร.บ. ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482
298. พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
299. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
300. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
301. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534
302. พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
303. พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
304. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
305. พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
306. พ.ร.บ. วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509
307. พ.ร.บ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482
308. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521
309. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
310. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510
311. พ.ร.บ.ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527
312. พ.ร.บ.ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527
313. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
314. พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533
315. พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527
316. พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
317. พ.ร.บ. ว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2548
318. ระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ฯลฯ พ.ศ. 2546
319. พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2541
320. พ.ร.บ. ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงศุล พ.ศ. 2541
321. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
322. พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542
323. พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
324. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
325. พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักกัมพูชา พ.ศ. 2543
326. พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. 2543
327. พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2543
328. พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543
329. พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 (2/2)
330. พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 (1/1)
331. พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ. 2485
332. พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547
333. พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547
334. พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2484
335. พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย ฯลฯ พ.ศ. 2546
336. พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503
337. พ.ร.บ. ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
338. พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509
339. พ.ร.บ. สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518
340. พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551
341. พ.ร.บ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
342. พ.ร.บ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522
343. พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502
344. พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
345. พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502
346. พ.ร.บ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
347. พ.ร.บ. สมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙
348. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
349. พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482
350. พ.ร.บ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535
351. พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517
352. พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
353. พ.ร.บ.สำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ.2464
354. พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493
355. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521
356. พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524
357. พ.ร.บ.สภาการเหมืองแร่ พ.ศ.2526
358. พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
359. พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2530
360. พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
361. พ.ร.บ.เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2534
362. พ.ร.บ.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2537
363. พ.ร.บ.เสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ.2479
364. พ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541
365. พ.ร.บ.สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541
366. พ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542
367. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
368. พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ พ.ศ.2543
369. พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543
370. พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544
371. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
372. พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.2509
373. พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2507
374. พ.ร.บ.เหรียญราชนิยม พ.ศ.2484
375. พ.ร.บ.เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ.2512
376. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484
377. พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475
378. พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489
379. พ.ร.บ.ให้อำนาจปฎิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พ.ศ.2494
380. พ.ร.บ.ให้อำนาจและกำหนดการปฎิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ.2514
381. พ.ร.บ.ให้อำนาจปฎิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ.2509
382. พ.ร.บ.ให้อำนาจปฎิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ.2503
383. พ.ร.บ.ให้อำนาจปฎิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ.2535
384. พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
385. พ.ร.บ.ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ. 2481
386. พ.ร.บ.เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ พ.ศ.2535
387. พ.ร.บ.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ พ.ศ.2539
388. พ.ร.บ.เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พ.ศ.2539
389. พ.ร.ก.เหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.2484
390. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ พ.ศ.2545
391. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2541
392. พ.ร.บ.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ พ.ศ.2542
393. พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ.2543
394. พ.ร.บ.โอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมตำรวจ ฯ พ.ศ.2530
395. พ.ร.บ.โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535
396. พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509
397. พ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2510
398. พ.ร.ก.อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ.2523
399. พ.ร.บ.องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ.2533
400. พ.ร.บ.อาการังนกอีแอ่น พ.ศ.2540
401. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522
402. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
403. พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522
404. พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
405. พ.ร.บ.โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลาง ฯ พ.ศ.2528
406. พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่สภากาชาดไทย พ.ศ.2522
407. พ.ร.ก.โอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ.2545
408. พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542
409. พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
410. พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542
411. พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ.2545
412. พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
413. พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
414. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
415. พ.ร.บ. ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
416. พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
417. พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535
418. พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
419. พ.ร.บ. ประกันสงคม พ.ศ.2533 (2/2)
420. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
421. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534
422. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541
423. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
424. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542
425. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ฯลฯ พ.ศ. 2542
426. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
427. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
428. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531
429. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530
430. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2521
431. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
432. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ ฯลฯ พ.ศ. 2535
433. พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
434. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
435. พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
436. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
437. พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
438. พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
439. พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
440. พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547
441. พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
442. พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
443. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542
444. พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542
445. พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
446. พ.ร.บ. วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
447. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
448. พ.ร.บ. สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
449. พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
450. พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
451. พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
452. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
453. พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
454. พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535
455. พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
456. พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543
457. พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543
458. พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
459. พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
460. พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
461. กฎบัตรสหประชาชาติ กับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
462. พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
463. พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
464. พ.ร.บ. กาชาด พ.ศ. 2499
465. พ.ร.บ. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2518
466. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (2/2)
467. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522(1/2)
468. พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
469. พ.ร.บ. การชลประทานทางหลวง พ.ศ. 2485
470. พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
471. พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510
472. พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
473. พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
474. พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
475. พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
476. พ.ร.บ. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ ฯลฯ พ.ศ. 2497
477. พ.ร.บ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. 2497
478. พ.ร.บ. กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2484
479. พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528486. พ.ร.ก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
480. พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
481. พ.ร.ก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
482. พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
483. พ.ร.บ.การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522
484. พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
485. พ.ร.บ. การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2522
486. พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503
487. พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
488. พ.ร.บ. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2522
489. พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ฯลฯ พ.ศ. 2527
490. พ.ร.บ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527
491. พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
492. พ.ร.บ. กำหนดราคาปานกลางของที่ดิน ฯลฯ พ.ศ. 2529
493. พ.ร.บ. กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2591
494. พ.ร.บ. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. 2510
495. พ.ร.บ. กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทย พ.ศ. 2502
496. พ.ร.บ. กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าว ฯลฯ พ.ศ. 2488
497. พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
498. พ.ร.บ. การโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษกิจ พ.ศ. 2505
499. พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
500. พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
501. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมง ฯลฯ พ.ศ. 2514
502. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม ฯลฯ พ.ศ. 2522
503. พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484
504. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญา ฯลฯ พ.ศ. 2503
505. พ.ร.บ. ควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504
506. พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. 2535
507. พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ฯลฯ พ.ศ. 2495
508. พ.ร.ก. ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524
509. พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
510. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมณู ฯลฯ พ.ศ. 2505
511. พ.ร.บ. ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514
512. พ.ร.บ. คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505
513. พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
514. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. 2510
515. พ.ร.บ. คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483
516. พ.ร.บ. เครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2486
517. พ.ร.บ. เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478
518. พ.ร.บ. เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
519. พ.ร.บ. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
520. พ.ร.บ.เครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512
521. พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477
522. พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2507
523. พ.ร.บ. เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516
524. พ.ร.บ. เครื่องแบบและบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2530
525. พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482
526. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติ ฯลฯ พ.ศ. 2505
527. พ.ร.บ.เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ พ.ศ. 2521
528. พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกลาโหม พ.ศ. 2521
529. พ.ร.บ. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521
530. พ.ร.บ. เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523
531. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2524
532. พ.ร.บ. การดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. 2534
533. พ.ร.บ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534
534. พ.ร.บ. เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534
535. พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
536. พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
537. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลฯลฯ พ.ศ. 2534
538. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ พ.ศ. 2536
539. พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. 2537
540. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ.2537
541. พ.ร.บ. คืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ฯลฯ พ.ศ. 2489
542. พ.ร.บ. ควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สิน ฯลฯ พ.ศ. 2484
543. พ.ร.บ. คุ้มครองหมุดหลักฐานแผนที่ พ.ศ. 2478
544. พ.ร.บ. ควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484
545. พ.ร.ก.ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. 2483
546. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลการกร พ.ศ. 2541
547. พ.ร.บ. เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
548. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯลฯ พ.ศ. 2543
549. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. 2543
550. พ.ร.บ. เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2547
551. พ.ร.บ. คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ พ.ศ. 2547
552. พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคาร ฯลฯ พ.ศ. 2547
553. พ.ร.บ. เครื่องราชอิสสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พ.ศ. 2484
554. พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
555. พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
556. พ.ร.บ. เนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507
557. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
558. พ.ร.บ. รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ พ.ศ. 2445
559. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
560. พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 (2/2)
561. พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 (1/2)
562. พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522
563. พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503
564. พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
565. พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. 2502
566. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
567. พ.ร.บ. โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535
568. พ.ร.บ.ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พ.ศ.2464
569. พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
570. พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศของคณะปฎิวัติ ฯ พ.ศ.2539
571. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ม.1-140
572. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 นิติกรรมสัญญา ม.149-193/35
573. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 (หนี้) ม. 194 - 353
574. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 (สัญญา) ม.354 - 452
575. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ม. 453 - 607
576. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ม. 608 - 769
577. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ม. 770 - 897
578. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3( ตั๋วเงิน ) ม.898 - 1011
579. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3( หุ้นส่วนบริษัท ) ม.1012 - 1170
580. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 (บริษัท,สมาคม) ม. 1171 - 1297
581. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 (ทรัพย์สิน) ม. 1298 - 1434
582. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 (การสมรส) ม. 1435 - 1535
583. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 (บิดามารดากับบุตร , ค่าอุปการะเลี้ยงดู) ม. 1536 - 1598/41
584. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 (มรดก) ม. 1577 - 1755
585. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (รายชื่อราชกิจจานุเบกษาที่แก้ไข)
586. ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป) ม.1 - 106
587. ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 (ความผิด) ม.107 - 275
588. ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 (ความผิด ม. 276 -366) , ภาค 3 (ลหุโทษ ม. 367 -398)
589. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ม. 1 - 83
590. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป(พยานหลักฐาน , คำสั่งและคำพิพาษา) ม.84 -169
591. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ค่าธรรมเนียม แก้ไขถึง ฉบับที่ 24)
592. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค2(วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น) ม.170 - 222 , ภาค 3 (อุทธรณ์และฎีกา) ม.223 -252
593. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 (วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) ม. 253 - 323
594. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (ข้อความเบื้องต้น) ม.1 -119 , ภาค 2 (สอบสวน) ม. 120 -156
595. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค3 (ม.157 - 192) , ภาค4 (ม.193 - 225) , ภาค5 (ม.226 - 244) , ภาค6 (ม.245 - 258) , ภาค7(ม.259 - 267) ,บัญชีแนบท้าย ป.วิธีพิจารณาความอาญา

                                                       **********************

 

 

 

 


 

 

 


     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 


 


 


 
 

 

 


 
 

 


 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ