ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

 

                                                 ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง

 

                                 และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็น

 

                     ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๑

  

 

 

                        โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง

 

และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นเพื่อประกอบการ

 

พิจารณาพิพากษาคดี

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่

 

ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐  กระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงวาง

 

ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

 

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ

 

ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตาม

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๔  พ.ศ. ๒๕๔๑"

 

 

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นต้นไป

 

 

 

                        ข้อ    ให้ศาลเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการเบิกจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดิน

 

ทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นเพื่อประกอบการ

 

พิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา

 

๑๔  เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่

 

กำหนดในข้อ ๔  และข้อ ๕

 

 

 

                        ข้อ    ค่าป่วยการที่จ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญให้คิดเป็นราย

 

ชั่วโมงในอัตราตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด  แต่ต้องไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท  และไม่เกิน

 

ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท  แต่ค่าป่วยการที่ศาลสั่งจ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสำหรับการ

 

ปฏิบัติหน้าที่ครั้งหนึ่ง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท

 

                        ในการกำหนดค่าป่วยการให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ให้ศาลพิจารณา

 

ถึงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนพฤติการณ์อื่นใดที่ศาล

 

เห็นสมควรนำมาประกอบการพิจารณา

 

 

 

                        ข้อ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นเพื่อประกอบ

 

การพิจารณาพิพากษาคดี มีสิทธิได้รับค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก ดังนี้

 

                        ๕.๑  ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ตาม

 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

                        ๕.๒  ผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกให้มีสิทธิในการเบิกจ่ายได้ตามพระราชกฤษฎีกา

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่เทียบตำแหน่งผู้ทรง

 

คุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ ๙

 

 

 

                        ข้อ    ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้

 

 

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑

 

                                                                                 สุทัศน์  เงินหมื่น

 

                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

 

 

[รก.๒๕๔๑/๙๓ง/๒๓/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑]

 

 

 

                                                                                                ธิดาวรรณ / แก้ไข

 

                                                                                                 ๑๖  ก.ย.  ๒๕๔๕

 

                                                                                                            A+B(C

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ