ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ

ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๗

                       

 

           โดยที่มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง มีอำนาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบได้ เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๔๖ คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง จึงเห็นเป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบสำหรับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๗”

 

ข้อ ๒  ในระเบียบนี้

“ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ให้ดำเนินการเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้

“ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

 

ข้อ ๓  บรรดาคดีที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบเห็นว่าอยู่ในอำนาจเปรียบเทียบให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปฏิบัติดังนี้

(๑) ชี้แจงให้ผู้ต้องหาเข้าใจว่าความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นคดีที่เปรียบเทียบได้ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบบันทึกชื่อ อายุ ที่อยู่ ของผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา ข้อหา วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ในสมุดรับคำกล่าวโทษตามแบบ ขต. ๓ และบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหาและผู้ต้องหาตามแบบ ขต. ๔ ท้ายระเบียบนี้ แล้วจึงเปรียบเทียบ

(๒) บรรดาคดีที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบเห็นว่า ไม่อาจเปรียบเทียบหรือไม่สมควรเปรียบเทียบ ให้ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

 

ข้อ ๔  ในการเปรียบเทียบ ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบกำหนดเงินค่าปรับตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งความผิด ถ้าการเปรียบเทียบนั้นมีปัญหาสำคัญซึ่งยากแก่การวินิจฉัยให้หารือคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

 

ข้อ ๕  ถ้าคดีที่เปรียบเทียบมีของกลางที่จะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบบันทึกความยินยอมจากเจ้าของสิ่งของนั้นๆ ว่ายินยอมมอบให้เป็นของแผ่นดินตามแบบ ขต. ๕ ท้ายระเบียบนี้ และจัดการแก่สิ่งของนั้นตามควรแก่กรณีภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กระทำได้

 

ข้อ ๖  เมื่อผู้ต้องหาชำระเงินค่าปรับแล้วให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหาและให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อรับทราบจำนวนเงินค่าปรับไว้ที่คู่ฉบับใบเสร็จรับเงิน

 

ข้อ ๗  เมื่อเปรียบเทียบเสร็จและได้รับชำระค่าปรับแล้ว ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบบันทึกการเปรียบเทียบตามแบบ ขต. ๖ ท้ายระเบียบนี้ และทำงบเดือนคดีตลอดจนรวบรวมสำนวนการเปรียบเทียบที่เสร็จคดีแล้วเสนอคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงภายในเดือนถัดไป

 

ข้อ ๘  การเก็บรักษาเงินค่าปรับและการนำเงินค่าปรับส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

 

ข้อ ๙  ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเก็บรักษาสำนวนเปรียบเทียบที่เสร็จคดีไว้ภายในกำหนดอายุความ เมื่อพ้นกำหนดอายุความแล้วให้ขออนุญาตทำลาย

 

ข้อ ๑๐  ให้ประธานกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงรักษาการตามระเบียบนี้

 

ข้อ ๑๑[๑]  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

สุษม  ศุภนิตย์

ประธานกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

 


สมุดรับคำกล่าวโทษ

                       

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 


บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา

                       

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

บันทึกความยินยอมของเจ้าของสิ่งของ

มอบสิ่งของให้เป็นของแผ่นดิน

                       

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]


 

บันทึกการเปรียบเทียบ

                       

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]


 

มยุรี/พิมพ์

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

สุนันทา/นวพร/ตรวจ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

A+B

 

[๑] รก.๒๕๔๗/พ๗๑ง/๕๖/๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗

 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ