ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

เรื่อง การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการโดยการให้ของแถมสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า (ซึ่งมิใช่การเสี่ยงโชค)

                  

                 โดยที่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมากได้ส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการโดยใช้วิธีการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์ โดยให้เปล่า (ซึ่งมิใช่การเสี่ยงโชค)[๒]และมีการโฆษณาในหลายลักษณะ เช่น

(๑) การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ โดยการให้สินค้าหรือบริการโดยให้เปล่า เช่น การโฆษณาการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยให้บริการสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน หรือแถมหนังสือเรียนจำนวนหนึ่งนอกเหนือไปจากหนังสือที่มีการซื้อขาย

(๒) การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ โดยการให้นำกระดาษห่อสินค้ากล่องบรรจุสินค้าหรือวัสดุอื่นใด (ใบเสร็จ แสตมป์ ฯลฯ) ไปแลกหรือแลกซื้อสินค้าหรือบริการ หรือให้ใช้กระดาษ กล่องหรือวัสดุดังกล่าวเป็นบัตรลดราคาในการซื้อสินค้าหรือบริการ

(๓) การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการโดยการแถม เช่น ซื้อ ๑ แถม ๑

 เนื่องจากการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า มิใช่การเล่นตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจากสถานีตำรวจท้องที่ ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบธุรกิจจึงเป็นผู้เดียวที่ทราบข้อกำหนด เงื่อนไข และกติกาการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์ โดยให้เปล่าดังกล่าว ดังนั้น ถ้าหากว่าผู้ประกอบธุรกิจมิได้แถลงข้อกำหนด เงื่อนไขและกติกาการให้ของแถมโดยให้เปล่าดังกล่าวไว้ในข้อความโฆษณาอย่างชัดแจ้งแล้ว ย่อมจะเกิดปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายกับผู้บริโภคในภายหลังได้ว่า ข้อความโฆษณาที่ขาดรายละเอียดดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ นอกจากนั้น แม้บางกรณีข้อความโฆษณาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และกติกาการให้เปล่าดังกล่าวครบถ้วน แต่ก็ยังอาจเกิดปัญหาแก่ผู้ประกอบธุรกิจเองได้ว่า เมื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขหรือกติกาตามที่ผู้ประกอบธุรกิจได้โฆษณาไว้ โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่มีส่วนรู้เห็นในการนี้ด้วย จะถือว่าข้อความโฆษณาดังกล่าวเป็นเท็จ หรือเกินความจริงที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดชอบด้วยได้หรือไม่ ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากผู้ประกอบธุรกิจได้ทราบข้อแนะนำล่วงหน้าว่า ควรจะปฏิบัติหรือดำเนินการเช่นใด จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความนั้นไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกคำสั่งให้แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจและฝ่ายผู้บริโภค

ดังนั้น เพื่อเป็นการแนะแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบว่า ข้อความโฆษณาควรมีรายละเอียดเป็นประการใดจึงจะไม่ทำให้ข้อความนั้นฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจควรจะดำเนินการอย่างไร จึงจะไม่ทำให้ข้อความโฆษณาดังกล่าวเป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกคำสั่ง ให้แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วเมื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและกติกาตามที่ได้โฆษณาไว้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจึงขอให้ข้อแนะนำไว้ ดังต่อไปนี้

      ๑. ข้อความโฆษณาการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่าอย่างน้อยที่สุดให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สินค้าหรือบริการใดที่ผู้บริโภคจะต้องซื้อในราคาปกติ และเมื่อซื้อแล้วผู้ประกอบธุรกิจจะให้ของแถมสิทธิหรือประโยชน์อย่างใดโดยให้เปล่าแก่ผู้บริโภค

ในข้อความโฆษณานั้นให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของของแถม สิทธิหรือประโยชน์ และมูลค่าของสิ่งดังกล่าวแต่ละสิ่ง

ถ้าเป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถม สิทธิหรือประโยชน์ทุกสิ่ง โดยจะระบุมูลค่าของสิ่งเป็นของแถม ฯลฯ เฉพาะสิ่งที่มีมูลค่าแตกต่างไปจากความเข้าใจโดยทั่วไปของผู้บริโภคและมีมูลค่าที่ไม่อาจทราบได้โดยทั่วไปเท่านั้นก็ได้

๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดเจนและเด่นชัดในข้อความโฆษณา

รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวที่ทำให้ปรากฏบนข้อความโฆษณาในส่วนที่เป็นเชิงอรรถ หรือหมายเหตุต่อท้ายหรือคำอธิบายที่แยกไว้ต่างหากนั้นไม่ถือว่าทำให้ปรากฏชัดเจนและเด่นชัดตามความในวรรคหนึ่ง

๑.๓ ประเภทของร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า

๑.๔ กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า

ถ้าเป็นการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า ให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง แต่ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นนั้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือส่วนที่เป็นเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

๑.๕ เขตหรือถิ่นที่กำหนดให้มีการจัดให้มีการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า (ในกรณีที่มิได้จัดมีการให้ของแถม ฯลฯ ทั่วราชอาณาจักร)

      ๒. ข้อควรปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจมีดังนี้

๒.๑ ผู้ประกอบธุรกิจควรทำความตกลงล่วงหน้ากับร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายเสียก่อนในเรื่องเกี่ยวกับการจัดให้มีการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์ ให้เป็นที่เข้าใจในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้ของแถม ฯลฯ จนสามารถปฏิบัติการได้ถูกต้องตามที่ผู้ประกอบธุรกิจได้โฆษณาไว้ต่อผู้บริโภค

๒.๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายใดทำการลวงผู้บริโภคหรือไม่ปฏิบัติการตามข้อกำหนดเงื่อนไข และกติกาตามที่ได้โฆษณาไว้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรีบแก้ไขข้อผิดพลาดของร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายนั้นโดยมิชักช้าและในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควรนับแต่วันที่รู้หรือทราบเหตุอันควรสงสัยว่าร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายกระทำผิดพลาดดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการโฆษณาข้อความนั้นในทันทีทันใดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

หากผู้ประกอบธุรกิจยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อแนะนำดังกล่าว ก็อาจขอคำปรึกษาได้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และเพื่อประโยชน์ในการส่งหลักฐานตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า ควรจัดทำและเก็บหลักฐานการให้ของแถม สิทธิหรือประโยชน์ดังกล่าวด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๓

อมร  จันทรสมบูรณ์

ประธานกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

พรพิมล/แก้ไข

๑๒ ก.ค ๒๕๔๔

ดลธี/จัดทำ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๖๕/หน้า ๑๒๙๑/๒๒ เมษายน ๒๕๒๓

[๒] การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการโดยจัดให้มีการเสี่ยงโชค คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้มีประกาศในเรื่องนี้ไปแล้ว ประกาศลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒


  
 

 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

เรื่อง การโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยการจัดให้มีการเสี่ยงโชคด้วยการแถมพกหรือรางวัล

                  

              โดยที่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมากได้ส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการโดยใช้วิธีการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ซึ่งข้อความโฆษณาดังกล่าวอาจพิจารณาแยกได้เป็นสองลักษณะ คือ

๑. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตามร้านค้าทั่วไปหรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ โดยการนำคูปอง บัตรสมานาคุณ ชิ้นส่วน หรือสิ่งอื่นใดที่ถูกกำหนดไว้ ให้ผู้ที่บังเอิญได้รับมีสิทธินำมาแลกของแถมพกหรือรางวัล

๒. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือสถานที่อื่นใดโดยการจับชิ้นส่วน

การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคทั้งสองลักษณะนี้เป็นการเล่นซึ่งต้องขออนุญาตตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แต่กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากสถานีตำรวจท้องที่ตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจส่วนมากทำการโฆษณาการแถมพกหรือรางวัลดังกล่าวโดยมิได้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด ให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไว้ในข้อความโฆษณาอย่างชัดเจนและครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาว่า บรรดาข้อความโฆษณาทั้งหลายในเรื่องนี้จะเป็นการผ่าผืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ข้อแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจในชั้นนี้ว่า ข้อความโฆษณาที่จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องมีรายละเอียดเป็นประการใดบ้างจึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะพิจารณาถือว่าพอเพียงที่จะไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจึงขอให้ข้อแนะนำไว้ ดังต่อไปนี้

     ๑. ข้อความโฆษณาการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยการนำคูปอง บัตรสมนาคุณ ชิ้นส่วน หรือสิ่งอื่นใดที่ถูกกำหนดไว้ ให้ผู้บังเอิญได้รับมาแลกของแถมพกหรือรางวัลตามร้านค้าทั่วไป หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้อย่างน้อยที่สุดให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของรางวัล จำนวนรางวัลและมูลค่าของรางวัลต่อชิ้นหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท

ถ้าเป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของรางวัลต่อชิ้นหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ในกรณีนั้นต้องระบุมูลค่ารวมของรางวัลทุกประเภท ประกอบกับมูลค่ารวมของรางวัลในประเภทที่มีมูลค่าแตกต่างไปจากความเข้าใจโดยทั่วไปของผู้บริโภค และมูลค่ารวมของรางวัลในประเภทที่มีมูลค่าที่ไม่อาจทราบได้โดยทั่วไป

๑.๒  รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีแจกรางวัลที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่ามีวิธีนำคูปอง บัตรสมนาคุณ ชิ้นส่วน หรือสิ่งอื่นใดที่ถูกกำหนดไว้ให้ผู้ที่บังเอิญได้รับมาแลกรางวัลได้อย่างใด และแลก ณ ร้านค้าประเภทใดหรือสถานที่ใด

๑.๓ กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคดังที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ถ้าเป็นการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลให้ปรากฏในเป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง แต่ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นนั้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือส่วนที่เป็นเสียง อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

๑.๔ กำหนดเขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค (ถ้ามี)

      ๒. ข้อความโฆษณาการแจกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือสถานที่อื่นใดโดยการจับคูปอง ชิ้นส่วน หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้บริโภคส่งมาชิงโชคอย่างน้อยที่สุดให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของรางวัล จำนวนรางวัลและมูลค่าของรางวัลต่อชิ้นหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท

ถ้าเป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของรางวัลต่อชิ้น หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้แต่ในกรณีนั้นต้องระบุมูลค่ารวมของรางวัลทุกประเภท ประกอบกับมูลค่ารวมของรางวัลในประเภทที่มีมูลค่าแตกต่างไปจากความเข้าใจโดยทั่วไปของผู้บริโภค และมูลค่ารวมของรางวัลในประเภทที่ไม่อาจทราบได้โดยทั่วไป

๒.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นส่วนหรือคูปองที่จะส่งไปชิงโชคสถานที่สำหรับรับคูปองหรือชิ้นส่วน พร้อมทั้งกำหนดเวลาเริ่มต้นรับคูปองหรือชิ้นส่วน และระยะเวลาสิ้นสุดของการรับคูปองหรือชิ้นส่วน

ถ้าเป็นการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการรับคูปอง หรือชิ้นส่วนให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง แต่ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นนั้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือส่วนที่เป็นเสียง อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

๒.๓ วัน เวลา และสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือสถานที่อื่นใดซึ่งกำหนดไว้สำหรับการทำการจับชิ้นส่วนหรือคูปองในการชิงโชค

๒.๔ หนังสือพิมพ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และวันประกาศรายชื่อดังกล่าว หรือสถานที่ที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโดยเปิดเผยและระยะเวลาประกาศ ทั้งนี้เว้นแต่การจับชิ้นส่วนหรือคูปองที่ได้แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

๒.๕ วิธีชิงโชคโดยสังเขป

หากผู้ประกอบธุรกิจ ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อแนะนำในเรื่องการโฆษณาทั้งสองลักษณะดังกล่าว ก็อาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และเพื่อประโยชน์ในการส่งหลักฐานตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคควรจัดทำและเก็บหลักฐานการแจกของแถมพกหรือรางวัลดังกล่าวด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

อมร  จันทรสมบูรณ์

ประธานกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

พรพิมล/พิมพ์

๒๔ ก.ค ๒๕๔๔

ดลธี/จัดทำ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๖๕ /หน้า ๑๒๘๗/๒๒ เมษายน ๒๕๒๓