การขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว)

(แก้ไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 22 พ.ศ.2547)


        การขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106
ผู้มีสิทธิยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว คือ ผู้ตัองหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติ หรือทนายความของผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอปล่อยชั่วคราว


1.กรณีใช้เงินสดเป็นหลักประกัน
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้าน

2.กรณีใช้โฉนดที่ดิน   นส.3 หรือ นส.3ก  เป็นหลักประกัน
1)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรส
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้าน


2)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวมีคู่สมรส
-บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของที่ดินของเจ้าของที่ดิน
-บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
-ทะเบียนสมรสและหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส


3)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวเป็นหม้าย โดยคู่สมรสถึงแก่กรรม หรือจดทะเบียนหย่า
-บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
-ใบมรณะบัตร  หรือหนังสือสำคัญการหย่า


4)โฉนดที่ดิน  นส.3 หรือ นส.3ก  ฉบับจริงพร้อมหนังสือรับรองราคาประเมิน (สำเนาด้านหน้าและด้านหลังโฉนด นส.3 หรือ นส.3ก ด้วย)


หมายเหตุ
-เอกสาร1-4 ใช้ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1ชุด โฉนดที่ดินต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
-กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินมอบอำนาจให้บุคคลอื่น  ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยนายอำเภอ หรือผู้รักษาราชการแทน ลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญพร้อมทั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

3.ใช้พันธบัตรรัฐบาล  สลากออมสิน หรือสลากออมสินทรัพย์เป็นหลักประกัน
1)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรส
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้าน


2)ผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราวมีคู่สมรส
-บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของเจ้าของพันธบัตรสลากออมสิน  หรือสลากออมทรัพย์
-บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
-ทะเบียนสมรส และหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส


3)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวเป็นหม้าย โดยคู่สมรสถึงแก่กรรม  หรือจดทะเบียนหย่า
- บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
-ใบมรณะบัตร หรือหนังสือสำคัญการหย่า
4)พันธบัติรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลากออมทรัพย์(สำเนพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลากออมทรัพย์)


หมายเหตุ เอกสาร1-3ใช้ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1ชุด

4.ใช้บุคคลเป็นหลักประกัน
1)เจ้าของตำแหน่งไม่มีคู่สมรส
-บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-ทะเบียนบ้าน


2)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวมีคู่สมรส
-บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและทะเบียนบ้านของเจ้าของตำแหน่ง
-บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
-ทะเบียนสมรส และหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส


3)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวเป็นหม้าย โดยคู่สมรสถึงแก่กรรม  หรือจดทะเบียนหย่า
-บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-ทะเบียนบ้าน
-มรณะบัตร  หรือหนังสือสำคัญการหย่า


4)หนังสือรับรองตำแหน่งของต้นสังกัด
หมายเหตุเอกสาร1-3ใช้ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1ชุด
-หนังสือรับรองจากต้นสังกัดต้องแสดงสถานะ   ระดับ อัตราเงินเดือน และหากมีภาระผูกพันในการทำสัญญาประกัน  หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย
-การใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกัน  ความมุ่งหมายเพื่อเป็นการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเหลือตนเอง  หรือญาติสนิทเท่านั้น  มิให้รวมถึงการใช้สิทธิประกันบุคคลทั่วไป  ศาลจะพิจารณาเฉพาะรายเท่านั้น
-กรณีใช้ตำแหน่งครู  อาจารย์  เป็นผู้ขอปล่อยชั่วคราว หนังสือรับรองจะต้องออกจากสำนักงานประถมศึกษาเขต หรือจังหวัด หรือสามัญศึกษาเขต หรือจังหวัด

5.สมุดเงินฝากประจำเป็นหลักประกัน
1)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวไม่มีคู่สมรส
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้าน


2)ผู้ขอปล่อยชั่วคราวมีคู่สมรส
-บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของเจ้าของสมุดบัญชีเงินฝาก
-บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
-ทะเบียนสมรสและหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส


3))ผู้ขอปล่อยชั่วคราวเป็นหม้าย โดยคู่สมรสถึงแก่กรรม  หรือจดทะเบียนหย่า
-บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
-มรณะบัตร หรือหนังสือสำคัญการหย่า


4)สมุดเงินฝากประจำของธนาคาร  พร้อมหนังสือรับรองใบรับฝากประจำของธนาคาร(สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก)
หมายเหตุ เอกสาร1-4ใช้ต้นฉบับจริงพร้อมสำเนา1ชุด
-กรณีวางสมุดเงินฝากประจำของธนาคารจะต้องมีหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในปัจจุบันขณะรับรองและมีเงือนไขว่าจะไม่ถอนเงินภายใน30วันนับแต่วันออกหนังสือ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 การวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆประกอบดังนี้
1.ความหนักเบาแห่งข้อหา
2.พยานหลักฐานที่นำมาสืบแล้วมีเพียงใด
3.พฤติการณ์แห่งคดีเป็นอย่างไร
4.เชือถือผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือหลักประกันเพียงใด
5.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่
6.ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
7.ในกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือโจทก์ แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัย


การที่จะไม่อนุญาตตามมาตรา 108 ข้างต้น จะต้องมีเหตุอันควรเชื่อตามเหตุผลตามมาตรา 108/1 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี
2.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
3.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
4.ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
5.การปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล
ซึ่งคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลข้างต้นและต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ยื่นคำร้องทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

กรณีศาลไม่อนุญาติให้ปล่อยชั่วคราว
ผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวมีสิทธิอุธรณ์คำสั่งนั้นได้ ดังนี้
1.คำสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
2.คำสั่งของศาลฎีกาที่ไม่อนุญาติให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใหม่

ขั้นตอนในการติดต่อขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว)
1.รับเอกสารขอปล่อยชัวคราวได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์
2.นำคำร้องขอปล่อยชั่วคราวไปให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อ
3.นำคำร้องที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อแล้วพร้อมเอกสารประกอบการขอปล่อยชั่วคราวและหลักทรัพย์ไปยื่นที่ส่วนประชาสัมพันธ์
4.รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ เพื่อทราบคำสั่งว่าศาลอนุญาติหรือไม่และต้องลงชื่อทราบคำสั่งทุกครั้ง  กรณีที่ศาลอนุญาติเจ้าหน้าที่จะให้ใบแจ้งวันนัดส่งตัวหรือชำระค่าปรับครั้งต่อไป
5.รอรับใบเสร็จที่งานการเงิน

หมายเหตุ กรณีขอปล่อยชั่วคราวครั้งแรก ให้รอรับใบเสร็จที่งานการเงิน และนำใบเสร็จมายื่นที่ส่วนประชาสัมพันธ์เพื่อออกใบปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย


-กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกฝากขังครั้งแรก  จะได้รับการปล่อยตัวที่ศาล
-กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกฝากขังครั้งต่อไป ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำหรือมาจากเรือนจำ  ปล่อยตัวที่เรือนจำ
ผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนสามารถใช้เงินสด หรือหลักประกันอื่นที่วางประกันในชั้นสอบสวน เป็นหลักประกันในชั้นศาลได้  สอบถามได้ทีส่วนประชาสัมพันธ์

ราคาหลักประกันเบื้องต้น
-สอบถามที่ส่วนประชาสัมพันธ์


ขั้นตอนการถอนหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน
-ติดต่อยื่นคำร้องได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์
-เมื่อศาลอนุญาติให้ถอนหลักประกัน  ติดต่อขอรับคืนหลักทรัพย์ที่ส่วนประชาสัมพันธ์  

webmaster เมษายน 2552            

 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ