รายชื่อสัญญาใน www.thailawtoday.com

(ต้องการสัญญาฉบับใดกรุณา copy ชื่อสัญญา เช่น "นายหน้าค้าที่ดิน" ไปวางในช่อง search this site มุมบนด้านขวา แล้ว enter ได้เลยครับ) 

1. สัญญานายหน้าค้าที่ดิน
2. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(แบบมีหลักประกัน)
3. สัญญาขายฝาก
4. สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด
5. สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
6. สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
7. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
8. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
9. สัญญากู้เงิน (บริษัท)
10. สัญญาจำนอง
11. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(แบบไม่มีหลักประกัน)
12. สัญญาค้ำประกันเงินกู้
13. สัญญากู้ยืมเงิน(มีหลักประกัน)
14. สัญญาซื้อขาย
15. สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
16. สัญญาเช่ารถยนต์
17. สัญญากู้เงินจากบริษัท
18. สัญญากู้ยืมเงินจากสำนักงาน
19. สัญญากู้เงินโดยวางทรัพย์สินเป็นประกันจำนำ
20. สัญญากู้ยืมที่วางทรัพย์สินเป็นประกันหรือมีบุคคลค้ำประกันการกู้ยืม
 21. สัญญากู้ยืมที่มีทรัพย์สินและบุคคลค้ำประกันการชำระหนี้
22. สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
23. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป
24. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป (แบบมีหลักประกัน)
25. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป (แบบไม่มีหลักประกัน)
26. สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการพนักงาน
27. สัญญาเงินกู้ที่มีที่ดินเป็นประกันการกู้ยืม
28. สัญญาผ่อนชำระหนี้ของบุคคลภายนอก
29. สัญญายืมใช้คงรูป
30. สัญญายืมทรัพย์ทั่วไป
31. สัญญาจ้าง (ของกระทรวง)
32. สัญญาจ้าง (ของกรม)
33. สัญญาจ้างทั่วไป
34. สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (แบบที่ 1)
35. สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร 1
36. สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร 2
37. สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท/โรงงาน
38. สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
39. สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง (สำหรับแปลนบ้านเรือน , ตึก , คฤหาสน์ , ห้องแถว , ตึกแถว , แฟลต , อพาร์ทเมนต์ , ทาวเฮาส์ , และอาคารที่ทำการ ฯลฯ )
40. สัญญาจ้างควบคุมบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียและสำรวจตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำของสุขาภิบาล
41. สัญญาจ้างตรวจซ่อมพัสดุ
42. สัญญาจ้างทนาย
43. สัญญาจ้างทำ MODEL (หุ่นจำลอง)
44. สัญญาจ้าง PERSPECTIVE
45. สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง
46. สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด
47. สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
48. สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
49. สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
50. สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง
51. สัญญาจ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
52. สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
53. สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค
54. สัญญาจ้างพัฒนาธุรกิจ
55. สัญญาจ้างเพื่อเข้าทำงานทั่วไป
56. สัญญาจ้างแรงงาน (ไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบีย)
57. สัญญาจ้างแรงงาน (แรงงานต่างด้าว)
58. สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้างงาน
59. สัญญาจ้างว่าความ (ของธนาคาร)
60. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
61. สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและแก๊สพร้อมอุปกรณ์
62. สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
63. สัญญาจ้างเหมาถมดิน
64. สัญญาจ้างเหมาทำแบบทั่วไป
65. สัญญาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล
66. สัญญารับจ้างปั่นเส้นด้าย
67. สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
68. สัญญาว่าจ้างดูแลการจราจรและรักษาการณ์บริเวณอาคารสำนักงาน
69. สัญญาว่าจ้างตกแต่งห้องชุด
70. สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด
71. สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม
72. สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
73. สัญญาจ้างว่าความ (ทั่วไป)
74. สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลนโครงการ
75. สัญญาว่าจ้างให้ติดตามทวงหนี้ค้างชำระ
76. หนังสือจ้างทำของ
77. หนังสือรับจ้างเหมา (บ้านเรือน,ตึก,ห้องแถว,ตึกแถว,โรงงาน,โรงเรียน,โรงแรม,อาคารสำนักงาน ฯลฯ)
78. หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
79. หนังสือสัญญาจ้าง
80. หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน (ไปทำงานต่างประเทศ)
81. หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
82. หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร
83. หนังสือสัญญาว่าจ้างทนายความ (ทั่วไป)
84. ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน
85. สัญญาจำนอง
86. สัญญาจำนองที่ดิน
87. สัญญาจำนองห้องชุด
88. สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า
89. สัญญาตัวแทน
90. สัญญาตัวแทนค้าต่าง
91. สัญญาตัวแทนทั่วไป
92. สัญญาถือกรรมสิทธิ์
93. สัญญานายหน้าค้าที่ดิน
94. สัญญานายหน้าทั่วไป
95. หนังสือสัญญานายหน้า
96. สัญญาขายฝาก (ทรัพย์สินทั่วไป)
97. สัญญาขายฝากที่ดิน
98. สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
99. สัญญาขายฝากทั่วไปแบบ 2 (สัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว)
100. สัญญาขายฝาก (ที่ดิน/ที่สวน/ที่ไร่/ที่นา/ที่ดินและบ้าน/ที่ดินและตึกแถว/รถ/.......)
101. สัญญาขายลดตั๋วเงิน
102. สัญญาขายส่งสุรา
103. สัญญาขายหุ้นส่วน
104. สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
105. สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
106. สัญญาซื้อขาย
107. สัญญากรรมสิทธิ์ขายห้องชุด
108. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
109. สัญญาซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้า(แบบผ่อน)
110. สัญญาซื้อ - ขายเครื่องปรับอากาศ
111. สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ดีด
112. สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
113. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด
114. สัญญาซื้อขายทั่วไป (ซื้อขายสังหาริมทรัพย์)
115. สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบผ่อน)
116. สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์นม
117. สัญญาซื้อขายลดตั๋วแลกเงิน
118. สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป
119. สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง 1
120. สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง 2
121. สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
122. สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน
123. หนังสือสัญญาซื้อขายสินค้า รับโอนสินค้า (กรณีรวมสินค้าทั้งหมด)
124. สัญญาหย่า
125. หนังสือข้อตกลงหย่า
126. หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
127. หนังสือสัญญาหย่า
128. หนังสือหย่าโดยยินยอม
129. สัญญาโอนสิทธิ (ฐานะผู้จองสิทธิ)
130. สัญญาโอนสิทธิการเช่า (เช่าตึกแถว)
131. สัญญาโอนสิทธิการเช่า (เช่าอาคาร )
132. สัญญาโอนสิทธิการเช่า (การเซ้ง)
133. สัญญาโอนสิทธิการเช่า (การเช่าพื้นที่ในอาคาร)
134. สัญญาโอนสิทธิการเช่า (ตึกแถว)
135. สัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย
136. สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารตึกแถว
137. สัญญาโอนหุ้น (แบบที่ 1 )
138. หนังสือสัญญาจะโอนสิทธิการเช่า
139. หนังสือสัญญาโอนหุ้น (แบบที่ 2)
140. หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด (แบบที่ 1)
141. สัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด
142. สัญญาจะซื้อ - ขาย หรือสัญญาวางมัดจำ
143. สัญญาจะซื้อจะขาย (ทั่วไป)
144. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบที่ 1 (ซื้อเหมายกแปลงแบบไม่ผ่อน)
145. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบที่2 (แบบผ่อนชำระ)
146. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบที่ 3
147. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบที่ 4 (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
148. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบที่ 5 (ที่ดินอยู่ระหว่างแบ่งแยก)
149. สัญญาเช่าแบบที่ 1 (เช่าห้องเพื่อทำสมาคม) 
150. สัญญาเช่าแบบที่ 3 
151. สัญญาเช่าแบบที่ 4 (อาคารเพื่อเป็นสำนักงานขายรถยนต์) 
152. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบที่ 6 
153. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบที่ 7 ( ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมของทรัพย์มรดก) 
154. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบที่ 8 (ที่ดินอยู่ระหว่างแบ่งแยกพร้อมสิทธิในทางเท้า ถนนและที่จอดรถในบริเวณที่ดิน) 
155. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โครงการ...............) 
156. สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน 
157. สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน (โครงการบ้านจัดสรร) 
158. สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (โครงการ................) 
159. สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 
160. พินัยกรรมแบบธรรมดา 
161. พินัยกรรม 
162. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 
163. พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก) 
164. พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีไม่มีการตั้งผู้จัดการมรดก) 
165. หนังสือพินัยกรรม 
166. สัญญาเช่าแบบที่ 5 (เช่าที่อยู่อาศัย) 
167. สัญญาเช่าแบบที่ 6 
168. สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร 
169. สัญญาเช่าโกดังสินค้า 
170. สัญญาเช่าคลังสินค้า 
171. สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
172. สัญญาเช่าช่วงแบบที่ 1 (เช่าทั้งอาคาร) 
173. สัญญาเช่าช่วงแบบที่ 2 (เช่าอาคารบางชั้น) 
174. สัญญาเช่าซื้อ 1 
175. สัญญาเช่าซื้อ 2
176. สัญญาเช่าซื้อที่ดิน 
177. สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
178. สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร 
179. สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 
180. สัญญาเช่าตึกแถว 
181. สัญญาเช่าตึกแถวหรืออาคาร 
182. สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
183. สัญญาเช่าที่ดิน 1 
184. สัญญาเช่าที่ดิน 2 
185. สัญญาเช่าที่ดิน 3 
186. สัญญาเช่าบ้าน 
187. สัญญาเช่าแบบทั่วไป 
188. สัญญาเช่าปลูกสร้าง 
189. สัญญาเช่าร้านค้าในห้างสรรพสินค้า 
190. สัญญาเช่าโรงงาน 
191. สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ 2 
192. สัญญาเช่าห้องในอาคารเพื่อทำสำนักงาน 
193. สัญญาเช่าห้องพัก 
194. สัญญาเช่าห้องพัก (ในหอพัก) 
195. สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคาร
196. สัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า 
197. สัญญาเช่าอาคาร 
198. สัญญาเช่าอุปกรณ์และทรัพย์สิน 
199. สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว 
200. หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ 
201. หนังสือสัญญาขอเช่าอาคาร 
202. หนังสือสัญญาเช่าทั่วไป 
203. หนังสือสัญญาเช่าช่วง 
204. หลักฐานการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน อาคาร ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) 
205. บันทึกรับรองการเป็นโสด 
206. หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ 
207. หนังสือรับรองการได้รับการปฏิบัติตามสัญญา 
208. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจเพื่อดำเนินการขอจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท) 
209. หนังสือมอบอำนาจ (เกี่ยวกับคดี) 
210. หนังสือมอบอำนาจ (ทำการ........ของบริษัท) 
211. หนังสือมอบอำนาจ (ดำเนินคดีแทนบริษัท) 
212. หนังสือมอบอำนาจ (ที่ดิน) 
213. หนังสือมอบอำนาจ (จดทะเบียนแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท) 
214. หนังสือมอบอำนาจ 
215. หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย) 
216. หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อการชี้แจงปัญหาด้านภาษีอากรของ " นิติบุคล" ต่อกรมสรรพากร 
217. หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป ) 
218. หนังสือมอบอำนาจ (เข้าประชุม) 
219. หนังสือมอบอำนาจ (ดำเนินคดี) 
220. หนังสือมอบอำนาจ (ดำเนินคดีเช็ค) 
221. หนังสือมอบอำนาจ (ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) 
222. หนังสือมอบอำนาจช่วง 
223. หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าวบังคับจำนอง 
224. หนังสือมอบอำนาจฟ้องคดี 
225. หนังสือมอบอำนาจให้จัดการผลประโยชน์ (ทำในต่างประเทศ) 
226. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี 
227. หนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนขายหุ้น 
228. คำยินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ำประกันมีคู่สมรส 
229. คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน 
230. แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานจ้าง) 
231. แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) 
232. หนังสือค้ำประกัน (การเช่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่) 
233. สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ 
234. สัญญาค้ำประกัน 
235. สัญญาค้ำประกัน (กู้ยืม/ยืม/เช่า/เช่าซื้อ/จะซื้อ/จะขาย) 
236. สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย) 
237. สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
238. สัญญาค้ำประกันการรับฝากทรัพย์ 
239. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค 
240. สัญญาค้ำประกันเงินกู้ 
241. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน 
242. สัญญามอบสิทธิการเช่าไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ 
243. หนังสือค้ำประกัน (ผู้รับสภาพหนี้) 
244. หนังสือค้ำประกัน (การสมัครงาน) 
245. หนังสือค้ำประกันการทำงาน 
246. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง 
247. หนังสือสัญญาค้ำประกัน (สัญญาเช่าซื้อ) 
248. หนังสือค้ำประกัน (สัญญาเช่าที่ดิน) 
249. หนังสือค้ำประกัน (สัญญาเช่า) 
250. หนังสือสัญญาค้ำประกัน (สัญญากู้ยืมเงิน) 
251. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ 
252. หนังสือสัญญาให้ความยินยอมในการทำสัญญาประกันภัย 
253. สัญญาใช้สิทธิในการจัดพิมพ์ 
254. สัญญาให้ค่าบำเหน็จ 
255. สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้า 
256. สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว 
257. สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน 
258. สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน(ทั่วไป) 
259. สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (กรณีที่ของวัด) 
260. สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน 
261. สัญญาให้ใช้สังหาริมทรัพย์ 
262. สัญญาให้สิทธิเก็บกิน 
263. สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้า 
264. สัญญาให้สิทธิอาศัย 
265. สัญญาให้ใช้สิทธิอาศัยและใช้ประโยชน์ 
266. สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โดยคู่สัญญาลงนามทั้งสองฝ่าย) 
267. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์คำร้อง 
268. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์คำร้องและทำนอง 
269. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์งานวรรณกรรม 
270. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ทำนอง 
271. หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม 
272. หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน 1 
273. หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน 2 
274. สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า 
275. สัญญาตั้งสมาคม 
276. สัญญาตัวแทน 
277. สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป 
278. สัญญาตัวแทนทั่วไป 
279. สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม 
280. สัญญานายหน้า
281. สัญญานายหน้าทั่วไป 
282. สัญญาบริการ 
283. สัญญาแบ่งผลประโยชน์ 
284. สัญญาประนีประนอมยอมความ (ในคดีแพ่ง) 
285. สัญญาประนีประนอมยอมความ (ทั่วไป) 
286. สัญญาผ่อนชำระหนี้ของบุคคลภายนอก 
287. สัญญายืมใช้คงรูป 
288. สัญญายืมทรัพย์ทั่วไป 
289. หนังสือประนีประนอมยอมความ (ชั้นพนักงานสอบสวนหรือตำรวจ) 
290. หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
291. หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
292. หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม 
293. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำการสมรส 
294. หนังสือรับรองสถานะการสมรส 
295. หนังสือรับรองสถานะการสมรส 
296. หนังสือรับสภาพหนี้ 
297. หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
298. หนังสือต่อท้ายสัญญาตั้งตัวแทนจัดสรรที่ดิน 
299. หนังสือสัญญานายหน้า 

 


 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ