สัญญาโอนสิทธิการเช่า(การเซ้ง)

 

ทำที่……………………
วันที่ …… เดือน………………พ.ศ. …………

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่……….ตรอก/ซอย……………….ถนน……………………ตำบล/แขวง…………………อำเภอ/เขต………………… จังหวัด…………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า   “ผู้โอน”   ฝ่ายหนึ่ง กับ………………อายุ …..…ปี อยู่บ้านเลขที่…………ตรอก/ซอย ………..  ถนน ………………ตำบล/แขวง.……………อำเภอ/เขต………………จังหวัด……………   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับโอน” อีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ1.ผู้โอนเป็นผู้มีสิทธิการเช่าบ้าน/ตึกแถว/อาคาร เลขที่ …………ถนน …………………. ตำบล/แขวง.…………………อำเภอ/เขต…………… จังหวัด……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ทรัพย์สิน” อาคารดังกล่าวผู้โอนได้เช่าจาก…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า”   ตามหนังสือสัญญาเช่าลงวันที่…………………………………

ข้อ2.ผู้โอนตกลงโอน   ผู้รับโอนตกลงรับโอนสิทธิการข้างดังกล่าวในข้อ 1) โดยผู้รับโอนตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้โอนเป็นเงินจำนวน ……………บาท (…………………….) โดยจ่ายเป็น
-เงินสด   ในวันที่
-แคชเชียร์เช็ค ธนาคาร………………สาขา…………………เลขที่………………….ฉบับลงวันที่    ……………สั่งจ่ายในนาม…………………

ข้อ3.ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับโอนชำระเงินให้จำนวน……………..บาท (………………….) เพื่อเป็นเงินมัดจำและถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนตามสัญญานี้ และผู้โอนได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว   เงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน ……………บาท (…………………….)
ผู้รับโอนจะชำระให้แก่ผู้โอนในวันที่ผู้รับโอนได้เข้าทำสัญญาเช่าโดยตรงกับผู้ให้เช่า

ข้อ4.ผู้โอนตกลงจะเตรียมดำเนินการและนำผู้รับโอนไปทำการจดทะเบียนการเช่าโดยตรงกับผู้ใช้เช่าภายในกำหนดระยะเวลา…………….วันนับจากวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ โดยผู้โอนจะเป็นผู้รับภาระในค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    ที่ต้องชำระกับทางราชการ

ข้อ5.ผู้โอนตกลงว่าผู้โอนจะทำการขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากทรัพย์สินที่ได้ทำการโอนสิทธิการเช่ากันภายในกำหนดเวลา…… ….วันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนการเช่า ณ สำนักอำเภอ/เขต ……………………….แล้ว

ข้อ6.หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว    คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเรียกให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาปฏิบัติตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากการนั้น หรือบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากการนั้นก็ได้ตามแต่จะใช้สิทธิ์

สัญญาสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และคู่สัญญาต่างเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ……………………………………ผู้โอน

(……………………………………)

ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับโอน

(……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน

(……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน

(……………………………………)

ข้าพเจ้าผู้ให้เช่าทราบข้อความดังกล่าวตามสัญญาฉลับนี้แล้ว  ยินยอมอนุญาตให้ทำการโอนสิทธิการเช่ากันได้

ลงชื่อ…………………………………….ผู้ให้เช่า

(……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน

(……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน

(……………………………………)


กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ