กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 1. เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และปริมาณที่กำหนด ในกฎกระทรวงใน 4 ฐานความผิดคือ เสพ , เสพและครอบครอง , เสพและครอบครองเพื่อจำหน่าย , เสพและจำหน่ายยาเสพติด
 

2. พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปศาลภายใน  48  ชั่วโมง (หากผู้ต้องหามีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ต้องส่งภายใน 24 ชั่วโมง ) นับแต่ผู้ต้องหามาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนเพื่อให้ศาลพิจารณามีคำสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด
 

3. เมื่อศาลมีคำสั่งให้ตรวจพิสูจน์และแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งท้องที่  พนักงานสอบสวนจะสอบสวนคดีแล้วส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้องส่งผู้ต้องหาไปด้วย

 4. เมื่อคณะอนุกรรมการฯ รับตัวผู้ต้องหาไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ตามคำสั่งศาลแล้วเจ้าหน้าที่จะบันทึกประวัติ  พฤติกรรมในการกระทำความผิด  สภาพแวดล้อมของผู้ต้องหารวมทั้งตรวจพิสูจน์โดยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับตัวไว้  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นคณะอนุกรรมการฯ อาจสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน  ซึ่งระหว่างนั้นผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวภายในสถานที่ควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจน์ซึ่งตั้งอยู่ภายในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์หรือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 

5. ระหว่างถูกควบคุมตัวเพื่อตรวจพิสูจน์  ผู้นั้นหรือผู้เกี่ยวข้องมีสิทธิร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อคณะอนุกรรมการฯ  โดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้
 

6. หากคณะอนุกรรมการฯ วินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดแล้วจะแจ้งผลต่อพนักงานอัยการพร้อมทั้งจัดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  แต่หากผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฎว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดก็จะแจ้งผลพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาคืนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
 

7. เมื่อผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกิน  6 เดือน  หากผลการฟื้นฟูฯ ยังไม่เป็นที่พอใจสามารถขยายออกไปอีกกี่ครั้งก็ได้โดยครั้งหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน  แต่รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ปี  ซึ่งมีทั้งแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว  โดยแบบควบคุมตัวนั้น  ผู้ต้องหาจะเข้ารับการฟื้นฟูฯ  ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติหรือในค่ายทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ  รวมทั้งกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน  กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
 

8. การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัวเป็นการฟื้นฟูในชุมชนภายใต้การดูแลของสำนักงานคุมประพฤติกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนนั้น  และหากผลการฟื้นฟูยังไม่เป็นที่พอใจ  คณะอนุกรรมการฯ สามารถขยายเวลาออกไปอีกกี่ครั้งก็ได้โดยครั้งหนึ่งไม่เกิน  6 เดือน รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 

9. หากผู้รับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นผู้สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหลบหนีจากการควบคุมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 

10. เมื่อผู้ติดหรือเสพยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูฯ และผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจแล้ว  ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวแต่หากผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะพิจารณาดำเนินคดีผู้นั้นต่อไป
 

11. ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันทราบคำวินิจฉัย  ในกรณีดังต่อไปนี้
    1. คณะอนุกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด
    2. คณะอนุกรรมการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
    3.คณะอนุกรรมการวินิจฉัยให้ขยายระยะเวลาการฟื้นฟูออกไปอีก

 

ภูริชญา   กันทะเนตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ