สิทธิของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

            พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545   เป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม โดยให้ถือว่าผู้เสียหายหรือติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาให้หาย  ไม่ใช่ผู้ร้ายหรืออาชญากร  และหากเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพครบขั้นตอน  จนเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาด  จะไม่มีการดำเนินคดีและสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยช่องทางของกฎหมาย  คือ  เมื่อถูกจับกุมฐานกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามลักษณะ  ชนิดประเภท  และปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง

            ต่อมาเมื่อศาลมีคำสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์  หากมิได้รับการปล่อยชั่วคราวผู้นั้นจะถูกควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์  ยังสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์  ซึ่งการตรวจพิสูจน์จะมีตรวจทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม  ด้านห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 15 วัน   หากจำเป็นอาจขยายเวลาออกไปได้อีก  30 วัน  ซึ่งการควบคุมตัวไม่ได้ถือว่าเป็นการลงโทษในระหว่างที่อยู่ในสถานที่ควบคุมตัว  ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จะไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก  โดย
บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  ญาติหรือผู้ใกล้ชิดหรือผู้ที่เคยอุปการะเลี้ยงดูสามารถเข้าเยี่ยมได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 นาที และเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน  2 คน ในเวลาที่กำหนด

           ในระหว่างการตรวจพิสูจน์  ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้  โดยผู้มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือ  ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เองหรือ  บิดา  มารดา  บุตร  พี่น้องร่วมบิดามารดา  พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  สามี  ภรรยา  ปู่ย่า  ตายาย  ลุง  ป้า  น้า  อา  นายจ้าง  ผู้ปกครองตามกฎหมาย  หรือบุคคลที่บิดามารดายินยอมให้เป็นผู้ปกครองดำเนินการแทนหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอื่น  ซึ่งการขอประกันตัวสามารถใช้หลักทรัพย์หรือหลักประกันได้ 3 ประเภทคือ
1. เงินสด
2. หลักทรัพย์อื่นๆ เช่น  โฉนดที่ดิน , น.ส. 3 , น.ส. 3 ก  , พันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  สลากออมสิน  สมุดเงินฝากประจำ  หนังสือค้ำประกันของธนาคาร  หนังสือรับรองของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3.  บุคคลเป็นหลักประกัน  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้
        กรณีบุคคลเป็นหลักประกัน  ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงฐานะ  ระดับ  อัตราเงินเดือน  และหากมีภาระผูกพันในการประกันรายอื่นอยู่ต้องแสดงภาระผูกพันนั้นด้วย
       กรณีที่ใช้บุคคลอื่นไม่ใช่ข้าราชการ  จะพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่  อาชีพการงาน  ชื่อเสียงเป็นที่น่านับถือ  โดยจะกำหนดเปรียบเทียบเป็นวงเงินตามความเหมาะสม
เอกสารใช้ประกอบการขอประกันตัวคือ  บัตรประจำตัวพร้อมทะเบียนบ้าน  และสำเนาอย่างละ 1 ชุด ของผู้ขอประกันหรือผู้เป็นหลักประกัน  ผู้ขอประกันที่สมรสแล้ว  ต้องมีคำยินยอมของคู่สมรส  หากเป็นหม้ายให้นำหลักฐานการหย่าหรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส  หรือทะเบียนบ้านที่มีการแจ้งตายหน้าที่มีชื่อผู้นั้นมาประกอบด้วย

        เมื่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วจะต้องปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  แต่หากคณะอนุกรรมการมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  คุณก็ยังมีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
และเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจพิสูจน์แล้ว  หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสพยาหรือติดยาเสพติด  คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำเขตพื้นที่จะจัดแผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  เพื่อนำคุณเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดต่อไป


       แต่ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดผู้นั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการของกฏหมายเพื่อดำเนินคดีต่อไป
การตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545 จึงเป็นเสมือนสะพานที่นำคุณสู่ปลายทางชีวิตที่สดใส  เพียงใช้ความอดทนและมุ่งมั่นเท่านั้น

 

ภูริชญา  กันทะเนตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 


 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ