การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัดคืออะไร?
บริษัทจำกัด  คือองค์กรทางการค้ารูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเหมาะสำหรับกิจการการค้าที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่  และโดยเฉพาะในการประกอบกิจการค้าระหว่างประเทศ  เนื่องจากต่างประเทศจะคุ้นเคยกับรูปแบบบริษัทจำกัดมากกว่าห้างหุ้นส่วน  และบริษัทจำกัดมีลักษณะเป็นดังนี้
1.มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สามคนขึ้นไป
2.บริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นๆละเท่าๆกัน
3.ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบจำกัดในหนี้ของบริษัทไม่เกินจำนวนเงินตามมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่และยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น
4.การจัดตั้งบริษัทจำกัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล


ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
1.ขอตรวจและจองชื่อบริษัทจำกัดที่ประสงค์จะจดจัดตั้ง

2.จัดทำหนังสือบบริคณห์สนธิและนำหนังสือบริคณหฺสนธิไปจดทะเบียน
เมื่อชื่อบริษัจำกัดที่ประสงค์จะจัดตั้งนั้นผ่านการตรวจสอบและตรวจรับจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่น  ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทหรือที่เรียกว่า " ผู้เริ่มก่อการ " ซึ่งจะต้องมีอย่างน้อยสามคนขึ้นไปต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและนำไปจดทะเบียน

เอกสารหลักฐานในการขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1)คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( แบบ บอจ.1)
2)หนังสือบริคณห์สนธิ ( แบบ บอจ.2 ) ปิดอากรแสตมป์ 200 บาท
3)วัตถุประสงค์ ( แบบ ว.)
4)แบบจองชื่อนิติบุคคล
5)สำเนาบัตรประจำตัวผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน
6)สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
7)หนังสือมอบอำนาจ
8)หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

อัตราค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 50 บาท ทั้งนี้รวมกันไม่ต่ำกว่า 500 บาท และไม่เกิน 25000บาท

3.ประชุมจัดตั้งบริษัท
หลังจากจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและหุ้นส่วนทั้งหมดมีผู้จองซื้อครบแล้ว  ให้ผู้เริ่มก่อการนัดผู้ซื้อหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัท  เพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ เช่น  ตั้งข้อบังคับบริษัท  ให้สัตยาบันสัญญาหรือตกลงอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ผู้เริ่มก่อการได้ทำหรือออกไปแล้ว  กำหนดจำนวนและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่นนอกจากเงิน  เลือกตั้งกรรมการและกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าจ้างเป็นต้น

4.ผู้เริ่มก่อการมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัท

5.คณะกรรมการต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้น  โดยจะเรียกเก็บครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% ก็ได้

6.จัดทำคำขอและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด


เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
1.คำขอจดทะเบียน (แบบ บอจ.1)
2.รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
3.รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก. )
4.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)
5.สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
6.สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
7.สำเนาข้อบังคับ  ปิดอากรแสตมป์ 200 บาท (ถ้ามี)
8.แบบ สสช.1จำนวน 1 ฉบับ
9.หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น  ที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือ
10.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้ขอจดทะเบียน
11.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
12.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษทตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน  หรือกรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนซึ่งแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ดังนี้
-สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร  หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
-เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง  หรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ
-สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

อัตราค่าธรรมเนียม
1)คิดตามทุนจดทะเบียน  แสนละ 500 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 5000 บาท และไม่เกิน 250000 บาท
2)หนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
3)ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
4)รับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท


ข้อควรรู้เพิ่มเติม
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน  ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน
ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้ไม่ว่าด้วยประการใดๆให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้

1.กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร
(1)พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่
(2)สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ
(3)บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดได้แก่
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-กรรมการและเจ้าหน้าที่หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด  ตามประกาศสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550

2.กรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ
(1)เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุล  หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการ ณ ประเทศนั้นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว
(2)บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายประเทศนั้น หรือ
(3)บุคคลที่ควรเชื่อได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ