การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น


ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน
1.บริษัทจำกัด
2.บริษัทมหาชนจำกัด
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
4.กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
5.นิติบุคคลต่างประเทศ
6.สมาคมการค้า
7.หอการค้า


กำหนดเวลายื่นงบการเงิน
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ต้องยื่นงบการเงินภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี  ดังนี้  งบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีจะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  ของปีถัดไป
2.บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด  สมาคมการค้าและหอการค้าต้องจัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง  แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ดังนี้
-บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด  จะต้องจัดให้มีการประชุม  เพื่ออนุมัติงบการเงินภายในสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชี  ดังนั้น  รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี  จะต้องจัดประชุมภายใน  วันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป  และจะต้องนำส่งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
-สมาคมการค้าและหอการค้า  จะต้องจัดให้มีการประชุม เพื่ออนุมัตการเงินภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชี  และนำส่งไปยังนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่


การยื่นงบการเงิน
1.เอกสารที่ยื่น
ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงินที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ต้องยื่นเอกสาร  ดังนี้
(1)แบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) 2 ฉบับ
(2)งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 1 ชุด
(3)ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงินที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคต้องยื่นเอกสารเพิ่มอีกอย่างละ 1 ชุด
(4)งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  นิติบุคคลที่มีรอบบัญชีสิ้นสุด  ในหรือหลังวันที่ 31ธันวาคม 2545 โดยในรอบปีบัญชีที่จัดทำงบการเงิน  มีทุนไม่เกินห้าล้านบาท  สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท  และรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาท  ทุกรายการไม่เกินที่กำหนดไว้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(5)สมาคมการค้า  และหอการค้า  ให้นำส่งรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สำเนางบดุล 1 ชุด  และหนังสือนำส่ง 1 ฉบับ  โดยจัดทำขึ้นเอง (ไม่ต้องใช้แบบ ส.บช.3 )

2.การตรวจสอบรายชื่อธุรกิจที่ยื่นงบการเงิน
เพื่อให้การยื่นงบการเงินของธุรกิจที่มีหน้าทที่ยื่นงบการเงินเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  ให้ตรวจสอบการแจ้งรายชื่อธุรกิจของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรวจสอบได้ที่ http:/www.dbd.go.th รายการ "e-service" เลือกหัวข้อ "ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล" ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลให้รีบแจ้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแจ้งรายชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ก่อนที่จะยื่นงบการเงิน


สถานที่ยื่นงบการเงิน
ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงินที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อสำนักงานบริการข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  สนามบินน้ำ  นนทบุรี
ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงินที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ให้ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น  หรือยื่นต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การยื่นงบการเงิน  อาจยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือส่งทางไปรษณีย์  โดยสามารถส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ  สามารถเลือกส่งแบบรับประกันการสูญหายหรือลงทะเบียนตอบรับพร้อมแนบซองที่จ่าหน้าซองกลับคืนถึงตัวผู้รับ  โดยผนึกดวงตราไปรษณียากรให้ครบถ้วนถ้าเอกสารที่จัดส่งครบถ้วนสมบูรณ์  จะถือว่าได้ยื่นงบการเงินไว้ตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง

 

นิติบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
1.บริษัทจำกัด
2.บริษัทมหาชน  จำกัด

กำหนดเวลาที่ต้องยื่น
1.บริษัทจำกัดต้องยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญประจำปี
2.บริษัทมหาชนจำกัดต้องยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่เสร็จการประชุมสามัญประจำปี

วิธีการยื่น
1.บริษัทจำกัด  ให้ใช้แบบพิมพ์ บอจ.5 โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อทุกแผ่น  กรณีที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป  ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อไว้ในหน้าแรกและหน้าสุดท้าย  ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทุกหน้า  พร้อมหนังสือนำส่งที่บริษัทจัดทำขึ้น  โดยต้องระบุเลขทะเบียนบริษัท  ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่  จำนวนเอกสารที่นำส่ง  และให้กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) (ยกเว้นกรณียื่นพร้อมงบการเงินไม่ต้องแนบหนังสือนำส่ง)
2.บริษัทมหาชนจำกัดให้ใช้แบบพิมพ์  บมจ.006 พร้อมหนังสือนำส่งที่บริษัทจัดทำขึ้น  โดยต้องระบุเลขทะเบียนบริษัทที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่  จำนวนเอกสารที่นำส่งและให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) หรือ จัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อกำกับไว้บนแผ่นข้อมูลพร้อมหนังสือนำส่ง  โดยให้ระบุจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นทั้งหมดและระบุข้อความรับรองความถูกต้องของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จัดส่งในรูปแผ่นข้อมูลและลงลายมือชื่อ  โดยกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทและประทับตรา (ถ้ามี)

สถานที่ยื่น
1.บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ส่งได้ที่สำนักงานบริการข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  สนามบินน้ำ  นนทบุรี  หรือยื่นได้ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกแห่ง  จำนวน 1 ชุด
2.บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ส่งได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น  หรือยื่นได้ที่สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  สนามบินน้ำ  นนทบุรี  จำนวน 2 ชุด

คำเตือน
ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงินไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นล่าช้าเกินกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน 50000 บาท และปรับผู้แทนนิติบุคคลไม่เกิน 50000 บาท สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้ามีโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ