ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง


       ในการฟ้องคดีปกครองนั้น มีเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีต้องให้ความสำคัญ เพราะอาจมีผลทำให้ศาลปกครองรับหรือไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณา เงื่อนไขสำคัญดังกล่าวคือ ระยะเวลาในการฟ้องคดี 

การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  มีระยะเวลาในการฟ้องคดีที่แตกต่างกันจำแนกตามประเภทคดีได้ดังนี้ คือ
1 คดีที่พิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ  หรือคำสั่งทางปกครอง  หรือกระทำการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

2 คดีที่พิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  เช่น กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ ไม่ตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หน่วยงานละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  กรณีเช่นนี้จะเริ่มนับระยะการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนด 90วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน หรือหากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานแต่เห็นว่าเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผลกรณีเช่นนี้จะเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจง


3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่ง หรือการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  เช่น การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกคำสั่งเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายดังกล่าว หรือการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืน หรือการรอนสิทธิจากการวางทอประปา หรือการตั้งเสาไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน 1ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ระยะเวลา 1 ปีนั้น จะต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี และจะต้องฟ้องภายในระยะเวลา 10 ปีเท่นั้น

4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนน  สะพาน อาคารเรียน หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานตามสัญญาสัมปทานทำไม้ป่าชายเลน เป็นต้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายใน 5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ระยะเวลา 5 ปีนั้น จะต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลา10 ปีเท่นั้น

5 คดีที่พิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เช่นการฟ้องคดีขอเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับหนองน้ำสาธารณะ

6 คดีที่พิพาทเกี่ยวกับสาธารณะของบุคคล  เช่นการฟ้องเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล
กรณี 5 และ 6 ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้

7 การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือ เป็นเหตุจำเป็นอื่น ศาลปกครองอาจรับไว้พิจารณาก็ได้

กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ