ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง

    ศาลปกครองเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง   พุทธศักราช 2542  ให้ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนฝ่ายหนึ่งกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและปกป้องประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ดุลยภาพ  และเพื่อวางบรรทัดฐานให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปโดยถูกต้องตามกฏหมาย

โครงสร้างและเขตอำนาจของศาลปกครอง
    ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ศาล ได้แก่  ศาลปกครองสูงสุด  กับศาลปกครองชั้นต้น  (ศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาค)
    ศาลปกครองสูงสุด-ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร และจังหวัดอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการเปิดทำการของศาลปกครองในภูมิภาค
    ศาลปกครองในภูมิภาค-มีเขตอำนาจกระจายครอบคลุมท้องที่หลายจังหวัดตาม ที่กำหนดในกฎหมาย  โดยจะทยอยจัดตั้งขึ้นและเปิดทำการเป็นแห่งไปจนครบจำนวนทั้งสิ้น 16 ศาล
   
    ปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคที่เปิดทำการแล้วคือ
    ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองสงขลา  ศาลปกครองระยอง  ศาลปกครองขอนแก่น 
 ศาลปกครองพิษณุโลก  และศาลปกครองนครศรีธรรมราช
 

คดีที่จะฟ้องต่อศาลปกครองได้แก่  คดีพิพาทระหว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง อันเนื่องมาจาก
1.การออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การไม่ออกใบอนุญาต  หรือพักใช้ หรือเพิกถอนการใช้ใบอนุญาติ  การออกคำสั่งให้รื้ออาคาร  การสั่งลงโทษทางวินัย การไม่อนุมัติค่าเช่าบ้าน การยกเลิกการประกวดราคา การสั่งให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง
2. การละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เช่น ออกใบอนุญาตล่าช้า
3.การกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย กฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอย่างอื่น การละเลยหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เช่น การเรียกค่าเสียหายจากการที่ราชการออกใบอนุญาตล่าช้า
4.คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
5.คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
6.คดีพิพาทเกี่ยวกับเรืองที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง

คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
1.การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
2.การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการ
3.คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชำนัญพิเศษอื่น

กิตติ์รัฐ  ประเสริฐฤทธิ์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ