วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง

         ในการฟ้องคดีศาลปกครองนั้น นอกจากขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายให้แล้ว คู่กรณียังสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งให้กำหนดมาตรการ หรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของคู่กรณีซึ่งยังคงมีอยู่ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาคดีของศาล และอาจจะทวีมากขึ้นจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลังได้อีกด้วย วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา มี 2 วิธี คือ

1.การขอทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง

หมายถึง การขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วก่อนที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาด คู่กรณีสามารถขอทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองได้ในกรณีที่มีการฟ้องต่อ ศาลเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง

 เช่น การฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนเทศบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกำหมาย หรือการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต เป็นต้น  เหตุที่ศาลปกครองกำหนดให้คู่กรณีสามารถทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองได้ เนื่องจากการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นในระหว่างการพิจารณาผู้ฟ้องคดียังถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งนั้นอยู่ ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนหรือเสียหายกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีบางรายอาจมีความประสงค์ที่จะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนั้นไว้ก่อน เพื่อให้ตนสามารถดำเนินการใดๆ ได้เช่นเดียวกับที่ตนจะได้รับคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนั้นไว้ก่อน ที่ตนจะได้รับคำสั่งทางปกครอง ในการขอทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอมาในเวลาใดๆ ก่อนที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีก็ได้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามผลของกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตาม ในการยื่นคำขอเพื่อทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องแสดงเหตุผลในคำขอให้ชัดเจนด้วยว่าต้องการจะของทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองใด และถ้าหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก่ไขภายหลัง

 นอกจากนี้  ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง แต่ศาลเห็นว่ามีเหตุควรทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีศาลมีอำนาจสั่งทุเลาตามการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นโดยจะไตสวนก่อนหรือไม่ก็ได้

 

            ตัวอย่างการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางทางปกครอง

นายแพทย์ ก ได้รับคำสั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ซึ่งนายแพทย์ ก เห็นว่าทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และแพทย์ ก.  จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง แต่ในระหว่างที่ศาลปกครองพิจารณาคดีนั้น ผลของคำสั่งนั้นยังคงให้นายแพทย์ ก. ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ นายแพทย์ ก.  เห็นว่าผลของคำสั่งให้เดือดร้อนเสียหาย นายแพทย์ ก. จึงยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นไว้ก่อน ซึ่งกรณีนี้หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายแพทย์ ก. ได้รับความเดือดร้อนเสียหายยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อน ซึ่งจะทำให้นายแพทย์ ก. สามารถประกอบวิชาชีพได้ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาของศาลปกครอง

2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว หมายถึง การขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีจะยื่นคำขอได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ด้วยเหตุอื่นที่นอกเหนือไปจากการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองโดยสามารถยื่นคำขอได้ในกรณีหนึ่งดังนี้

กรณีการขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว  ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองใดๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของตนก่อนการพิพากษา โดยจะยื่นมากับคำฟ้องหรือยื่นในเวลาใดก็ได้ ก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี

                ตัวอย่างการขอให้ศาลมีคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ภายใต้บังคับบัญชาของนาง อ. ทุจริตยักยอกเงิน หน่วยงานต้นสังกัดของนาง อ. คือมหาวิทยาลัย ว. จึงตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าวและมีมติว่าการกระทำของนาง อ. เป็นการกระทำละเมิดในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  นาง อ. ได้รับหนังสือเตือนให้ชำระเงินภายในเวลา ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน แต่ นาง อ. ไม่ได้ไปชำระเงินตามกำหนด มหาวิทยาลัย ว. จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนาง อ. เพื่อขายทอดตลาด ทำให้นาง อ. และครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย นาง อ. จึงได้มายื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง พร้อมกับยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งบรรเทาทุกข์ระงับการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนาง อ. เป็นการชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา เนื่องจากนาง อ. เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง เพราะค่าสินไหมทดแทนที่ตนต้องชดใช้มีราคาน้อยกว่าทรัพย์สินที่ตนเองต้องอายัด ซึ่งหากศาลเห็นสมควรก็จะมีคำสั่งระงับการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่นาง อ. ต่อไป

กรณีของให้คุ้มครองประโยชน์ วิธีการชั่วคราวในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา กรณีผู้ยื่นคำขออาจเป็นผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ร้องสอดก็ได้ โดยจะยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี

            ตัวอย่างคดีการขอให้คุ้มครองประโยชน์

หน่วยงาน ก. อนุญาตให้เอกชนสร้างสะพานลอยให้คนเดินข้ามเหนือทางสาธารณะพาดผ่านซอยที่นางสาวชมพูกับพวกอยู่อาศัย โดยไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต และจะทำให้นางสาวชมพูกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้าง นางสาวชมพูจึงยื่นฟ้องต่อศาล พร้อมกับยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างและระงับการใช้สะพานลอยไว้ก่อน

             ตัวอย่างการเขียนคำขอวิธีการชั่วคราว

แบบที่ 1 กรณีเขียนคำขอวิธีการชั่วคราวฯ มาในคำฟ้องด้วย

ชื่อและที่อยู่ ของผู้ฟ้องคดี
                ข้าพเจ้านายแพทย์ ก. ในฐานะที่เป็น ผู้ฟ้องคดี เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 อายุ  49 ปี  อาชีพ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อยู่ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่1 ถนนราษฎรอุทิศ ตำบลหนึ่งสอง อำเภอหนึ่งสอง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 44444
โทรศัพท์  023456789

ชื่อและที่อยู่ ของผู้ถูกฟ้องคดี               
               มีความประสงค์ขอฟ้อง   แพทยสภา    อยู่เลขที่    2  หมู่ 2  ถนนประดิษฐ์ อำเภอหนึ่งสอง  จังหวัดกาฬสินธุ์

การกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมทั้งพฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
                ด้วยข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกแพทยสภามีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลา ๓ เดือน โดยคณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาเรื่อง น.ส. ข มีหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และเป็นผู้รักษาพยาบาล น.ส. ข ติดต่อกันเป็นเวลานานและบ่อยครั้งมากเกินความจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย จึงมีคำสั่งลงโทษข้าพเจ้า    ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าตนเองไม่มีความผิดและแพทยสภาดำเนินการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อโปรดพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งหากให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลบังคับต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก่ไขภายหลัง เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยคนอื่น ข้าพเจ้าไม่มีอำนาจใดให้ผู้ฟ้องคดีทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ จึงได้มาขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
 

คำขอว่าประสงค์ว่าจะให้ศาลปกครองสั่งหรือพิพากษาอย่างไรและคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งฯ
             ขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งแพทยสภาดังกล่าวและของให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งแพทยสภาไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
 

ลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี          นายแพทย์  ก.

                    ตัวอย่างการเขียนคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

แบบที่ 2 กรณีเขียนคำขอวิธีการชั่วคราวหลังจากยื่นคำฟ้องและอยู่ระหว่างรอการพิพากษาของศาล

 

ชื่อและที่อยู่ ของผู้ฟ้องคดี
          ข้าพเจ้า  นาง อ.  ในฐานะเป็นผู้ฟ้องคดี  เกิดวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2500 อายุ 45 ปี  อาชีพรับราชการ  อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4  ถนนราษฎรอุทิศ ตำบลหนึ่งสอง   อำเภอหนึ่งสอง   จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 55555

 โทรศัพท์ 02 3456543  ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว  มีข้อความที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

 การกระทำอันเป็นเหตุแห่งการขอพร้อมทั้งพฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
           ด้วยข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกมหาวิทยาลัย ว. และกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าทำผิดยักยอกทรัพย์ ข้าพเจ้าได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและได้รับแจ้งผลว่าให้ยกอุทธรณ์ผลการพิจารณา  ข้าพเจ้าเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบจำนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง  ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาของศาล  มหาวิทยาลัย  ว. ได้มีหนังสือให้ข้าพเจ้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปชำระตามหนังสือเตือน  มหาวิทยาลัย ว.  จึงออกคำสั่งยึดที่ดินพร้อมบ้านพักของข้าพเจ้าเพื่อขาบทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงมาขอให้ศาลมีคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวระงับการขายทอดตลาดที่ดินและบ้านของข้าพเจ้าไว้ชั่วคราว ซึ่งหากขายทอดตลาดบ้านและที่ดินแล้วจะทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนเสียหายยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง  เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนมีราคาน้อยกว่าราคาที่ดินและบ้านมาก  และข้าพเจ้ามีที่พักอาศัยเพียงแห่งเดียวและหากขายทอดตลาดแล้ว  จะทำให้ข้าพเจ้าและครอบครัว  ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวทั้งจำนวน ๑๐ คน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากได้
 

คำขอว่าประสงค์ว่าจะให้ศาลปกครองสั่งบรรเทาทุกชั่วคราวอย่างไร
          ขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์โดยมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัย ว. ระงับการขายทอดตลาดที่ดินและบ้านของข้าพเจ้าเป็นการชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา
 


                                                               ลงชื่อผู้ฟ้องคดี     นาง อ.

 

 

นายกิตติ์รัฐ  ประเสริฐฤทธิ์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ