การไปเป็นพยานศาล

พยานศาลหรือพยานหมาย
คือผู้ที่โจทก์หรือจำเลยขอให้ศาลหมายเรียกให้ไปศาลเพื่อเป็นพยานโจทก์หรือพยานจำเลยและเบิกความในเรื่องที่ได้รู้ได้เห็นและเป็นข้อเท็จจริงในคดี


การส่งหมายเรียกพยาน
-คู่ความฝ่ายที่อ้างท่านเป็นพยานนำไปส่ง
-เจ้าพนักงานศาลนำไปส่ง


เมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานในศาลควรทำอย่างไร
-ท่านควรตรวจรายละเอียดในหมายเรียกเพื่อให้ทราบว่า  ศาลไหนเรียกให้ท่านไปเป็นพยานและท่านต้องไปเป็นพยานโจทก์หรือพยานจำเลย  ในวัน  เวลาใด
-หากมีข้อสงสัย  กรุณาโทรสอบถามตามหมายเลยโทรศัพท์ของศาลที่ปรากฎอยู่ในหมายเรียกนั้น
-ท่านควารเก็บหมายเรียกไว้  และนำไปศาลในวันที่ศาลนัดสืบพยาน


การเตรียมตัวก่อนไปเป็นพยานศาล
ท่านควรทบทวนเหตุการณ์ที่ท่านได้รู้  ได้เห็นเกี่ยวกับคดี  เพื่อจัดลำดับเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ  จะได้เกิดความมั่นใจเมื่อไปเบิกความต่อศาล   และหากเป็นคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสาร  ท่านควรติดต่อไปยังฝ่ายโจทก์หรือจำเลยที่อ้างท่านเป็นพยานเพื่อขอตรวจสอบเอกสาร


การปฏิบัติตัวเมื่อไปศาลในวันนัดสืบพยาน
-นำหมายเรียกไปด้วย  เพราะในหมายเรียกจะปรากฎหมายเลยคดี  ชื่อโจทก์  ชื่อจำเลย  ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อราชการศาลได้เป็นอย่างดี
-ไปศาลก่อนเวลานัดสืบพยานจะทำให้ท่านมีเวลาพอที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  เพื่อสอบถามว่าคดีตามหมายเรียกของท่านจะมีการสืบพยานที่ห้องพิจารณาใด  หรืออาจตรวจหมห้องพิจารณาจากป้ายประกาศนัดความของศาลเองก็ได้
-เมื่อทราบห้องพิจารณาแล้วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณานั้นๆว่าท่านมาถึงศาลแล้ว  และนั่งรอในที่พักพยานที่ศาลได้จัดไว้
-หากท่านรอเพื่อเบิกความเป็นเวลานานเกินไป  กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณานั้นๆ


การปฏิบัติตัวเมื่อเข้าห้องพิจารณาในฐานะพยานศาล
-เจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณาจะเรียกเข้าห้องพิจารณาเมื่อฝ่ายโจทก์  ฝ่ายจำเลย  และพยานมาพร้อมกันแล้ว   และเมื่อผู้พิพากษาปรากฎตัวบนบัลลังก์ขอให้ทุกคนในห้องพิจารณายืนขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อศาล
-ก่อนที่ท่านจะเบิกความ  เจ้าหน้าที่ฯจะนำท่านเข้าประจำที่ที่เรียกว่า " คอกพยาน " จากนั้น  ท่านจะต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาของท่านว่า  จะให้การด้วยความสัตย์จริง  โดยเจ้าหน้าที่ฯจะเป็นผู้นำสาบานและท่านต้องกล่าวตาม
-เมื่อสาบานตนเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านนั่งลง  และตอบคำถามที่ผู้พิพากษา  ทนายโจทก์  หรือทนายจำเลย ถามท่านด้วยความสัตย์จริงและใช้วาจาสุภาพ  ควรใช้สรรพนามแทนตัวท่านเองว่ากระผม  หรือผม  หรือดิฉัน  หรือฉัน  หากกล่าวถึงผู้พิพากษาให้ใช้สรรพนามแทนผู้พิพากษาว่า "ศาล" หรือ "ท่าน"
-ขอให้ท่านเบิกความเฉพาะเรื่องที่ท่านได้รู้  ได้เห็นด้วยตัวท่านเอง  อย่าเบิกความในเรื่องที่ได้รับการบอกเล่าจากผู้อื่น  เว้นแต่ศาลจะสั่ง
-ขอให้ท่านเบิกความด้วยวาจา  อย่าใช้วิธีการอ่านข้อความตามที่เขียนมา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษา  หากไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้ให้ตอบไปตรงๆว่าไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้
-อย่าเบิกความโดยคาดคะเนหรือวิพากษ์วิจารณ์  เพราะท่านอาจมีความผิดในข้อหาเบิกความเท็จได้
-หากฟังคำถามไม่ชัดเจนท่านสามารถขอให้มีการทวนคำถามซ้ำอีกครั้งได้
-เมื่อเบิกความเสร็จ  ศาลจะอ่านคำเบิกความของท่าน  หากเห็นว่าคำเบิกความไม่ถูกต้องตรงกับที่ท่านเบิกความไว้หรือไม่ครบถ้วน  ขอให้แจ้งให้ศาลทราบทันที  เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่ท่านจะลงชื่อในคำเบิกความ


เมื่อมีการเลื่อนนัดสืบพยานควรทำอย่างไร
หากศาลไม่สามารถสืบพยานในวันนัดได้  เจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณาจะให้ท่านลงชื่อรับทราบ  วัน  เวลานัดครั้งต่อไป  โดยจะไม่มีการส่งหมายเรียกไปอีก  ขอให้ท่านจำวัน  เวลานัดดังกล่าวและกรุณาไปตามนัดด้วย


สิทธิในการรับค่าพาหนะและค่าป่วยการพยาน
-หากท่านเป็นพยานในคดีแพ่ง  ท่านจะได้รับค่าพาหนะและค่าป่วยการตามที่ศาลกำหนด  โดยฝ่ายโจทก์หรือจำเลยที่อ้างท่านเป็นพยานต้องเป็นผู้จ่าย
-หากท่านเป็นพยานโจทก์ในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ท่านจะได้รับค่าพาหนะเท่าที่จ่ายไปจริงตามสมควรโดยโจทก์ต้องเป็นผู้จ่าย


หากไม่สามารถไปเป็นพยานศาลได้ควรทำอย่างไร
-หากท่านเจ็บป่วยหรือมีเหตุขัดข้องจำเป็น  ไม่สามารถไปเป็นพยานศาลในวันนัดสืบพยานได้  ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งอธิบดีผู้พิพากษา  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็น  โดยที่ท่านอาจนำหนังสือไปยื่นที่ศาลด้วยตัวเอง  หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำไปยื่นแทนท่านก็ได้แต่ต้องยื่นก่อนวันที่ศาลนัดสืบพยาน
-ในระหว่างเดินทางไปศาล  หากมีอุบัติเหตุหรือข้อขัดข้องเกิดขึ้น  ขอให้ท่านโทรศัพท์แจ้งศาลตามหมายเลขโทรศัพท์ของศาลที่ปรากฎอยู่ในหมายเรียก


หากท่านไม่ไปศาลตามหมายเรียกจะเกิดไรขึ้น
-การไม่ยอมไปศาลตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุผลอันควร  ศาลอาจออกหมายจับและกักขังท่านไว้จนกว่าจะเบิกความเสร็จ  และท่านอาจถูกฟ้องให้ต้องรับโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 


 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ