ตุลาการผู้แถลงคดี

ในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลปกครอง ถือหลักการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการ โดยกำหนดให้มีตุลาการเจ้าของสำนวนคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากตุลาการในองค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้น
เป็นผู้ดำเนินการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง และมีตุลาการอีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในองค์คณะเรียกว่า “ตุลาการผู้แถลงคดี” เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลการทำหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสำนวน
และองค์คณะ

ตุลาการผู้แถลงคดีคือ ตุลาการศาลปกครองที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดทำและเสนอคำแถลงการณ์ต่อองค์คณะ  ตุลาการผู้แถลงคดีปกครองต้องมิใช่ตุลาการในองค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้นๆ

ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นจะเป็นผู้แต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งจะต้องแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้น และประธานศาล
ปกครองสูงสุดจะเป็นผู้แต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด โดยจะแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้

         

หน้าที่

ตุลาการผู้แถลงคดีมีหน้าที่เสนอ “คำแถลงการณ์” ซึ่งประกอบด้วยสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนเองในทางชี้ขาดคดีว่าหากตนมีหน้าที่ตัดสินคดีเรื่องนั้นตนจะพิพากษาอย่างไร ด้วยเหตุผล
ประการใดโดยเสนอคำแถลงการณ์ต่อองค์คณะเพื่อประกอบการพิจารณา คำแถลงการณ์ต่อองค์คณะเพื่อประกอบ คำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีไม่ถือว่าเป็นคำพิพากษาหรือคำตัดสินชี้ขาดในคดี คำตัดสิน
ชี้ขาดองค์คณะเท่านั้นที่จะถือเป็นคำพิพากษา

 

เหตุผลในการแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดี

การที่ในระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนดให้มีการแต่งตั้งตุลาการอีกคนหนึ่งไม่ใช่ตุลาการในองค์คณะให้เป็น “ของตุลาการผู้แถลงคดี”เพื่อช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และคำวินิจฉัยขององค์คณะ
อีกทางหนึ่งนั้นก็เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันในการวินิจฉัยคดี เพราะการให้มีระบบการเสนอคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และใช้อำนาจในการตัดสินคดีอย่างรอบคอบมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่ที่องค์คณะไม่เห็นด้วยกับคำแถลงการณ์ ก็จะต้องแสดงเหตุผลที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือมากกว่า แม้ว่าคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีจะมิใช่คำพิพากษาเพราะคำตัดสินของขององค์คณะเท่านั้น
ที่จะถือว่าเป็นคำพิพากษา แต่กฎหมายกำหนดให้ศาลปกครองต้องพิมพ์เผยแพร่คำพิพากษาขององค์คณะและคำแถลงการณ์ขององตุลาการผู้แถลงคดีต่อสาธารณะด้วย

 

กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ