ความรู้เบื้องต้นในการจดทะเบียนสิทธิบัตร(Patent Application)

1.สิทธิบัตรคืออะไร
สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของสิทธิบัตร
มีสิทธิห้ามมิให้ผู้อื่นผลิต จำหน่าย ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตร หากฝ่าฝืนมีความผิดทางอาญาและแพ่ง

2.การประดิษฐ์คืออะไร
การประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมี 2 ลักษณะ
-ผลิตภัณฑ์(โครงสร้าง  กลไก  หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมทั้งส่วนผสมทางเคมี)
-กรรมวิธี(วิธีในการผลิต การเก็บรักษา  หรือการใช้ผลิตภัณฑ์)
การประดิษฐ์จะต้องมีความใหม่และขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น แต่หากขั้นตอนการประดิษฐ์ไม่สูงขึ้นอาจจดทะเบียน
เป็นอนุสิทธิบัตรได้

3.การออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง  ลวดลาย  หรือสีของผลิตภัณฑ์

4. การยื่นขอรับสิทธิบัตร  การประดิษฐ์  หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์  จะต้องมีเอกสารดังนี้
4.1แบบพิมพ์คำขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
4.2 รายละเอียดการประดิษฐ์หรือคำพรรณาแบบผลิตภัณฑ์แล้วแต่กรณี
4.3 ข้อถือสิทธิ
4.4 รูปเขียน (เฉพาะกรณยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  สามารถใช้ภาพถ่ายได้)
4.5 บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)
4.6 เอกสารประกอบคำขอ  เช่น
-เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร
-หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์
-หนังสือมอบอำนาจ
-เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ
-เอกสารการขอนับวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในประเทศต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นขอกรณีเป็นนิติบุคคลกรณียื่นหลายคำขอในวันเดียวกันใช้ต้นฉบับ  และสำเนาหนังสือรับรองโดยรับรองสำเนาถูกต้อง

5.ค่าธรรมเนียม
5.1 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์                               500 บาท
5.2 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์                  250 บาท
5.3.แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ                                              50 บาท
5.4 คำขอเปลี่ยนแปลง  คำขอรับอนุสิทธิบัตรหรือ สิทธิบัตร     100 บาท
(กระทำได้ก่อนการประกาศโฆษณา  สิทธิบัตร)
5.5 ประกาศโฆษณา                                                  250 บาท
5.6 ตรวจสอบการประดิษฐ์ (เฉพาะการประดิษฐ์)                 250 บาท
5.7 ออกสิทธิบัตร                                                     500 บาท

6.อายุสิทธิบัตร
6.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์  มีอายุ  20 ปี  นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร หากเป็นอนุสิทธิบัตรจะมีอายุ 6 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้อีกสองคราวๆละ 2 ปี
6.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  มีอายุ10 ปี นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร

7.การชำระค่าธรรมเนียม
ผู้ทรงสิทธิบัตร  ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี  ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป  โดยให้ชำระภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีที่ 4
หากการออกสิทธิบัตรใช้ระยะเวลาเกินกว่า 4 ปี  ให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการออกสิทธิบัตรให้
ข้อสังเกต  สิ่งประดิษฐ์  หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขอรับสิทธิบัตรจะต้องไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญมาก่อน  ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ  เว้นแต่  เป็นการแสดงผลงานในที่หน่วยราชการจัดขึ้นหรือในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ  แต่ต้องมายื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือนนับแต่วันเปิดแสดงผลงาน  มิฉะนั้น  ท่านอาจไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

8.สถานที่ยื่นคำขอ
8.1ส่วนบริหารงานจดทะเบียน  สำนักสิทธิบัตร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี
8.2สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ