ความคืบหน้าของระบบโนตารี ปับลิก ของประเทศไทย

           ข่าวดีของการนำระบบรับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศของไทยเราก้าวหน้ามาอีกขึ้นหนึ่งแล้ว เมื่อสภาทนายความได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ให้ทนายความที่ได้รับการจดทะเบียนเป็น ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) นำเอกสารมาให้กรมการกงสุล รับรองได้ โดยกรมการกงสุลจะรับรองว่า "certified genuine signature of (notarial services attorney name) " พร้อมตราประทับ "The Ministry of Foreign Affairs assumes no responsibility for the contents of document"

            การที่กรมการกงสุลอนุญาตให้ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รับรองข้อความ ข้อเท็จจริงและเอกสารได้นี้ จะทำให้ธุรกิจของคนไทยหรือคนต่างประเทศ หรือกิจการส่วนบุคคลของคนไทยในต่างประเทศก็ดีหรือของคนต่างประเทศทีอาศัยในประเทศไทยก็ดี เกิดความคล่องตัวขึ้นอย่างมาก ซึ่งแต่ก่อนทนายความรับรองอำนาจของกรรมการบริษัทหรือรับรองความเป็นโสด รับรองประวัติส่วนบุคคล หรือรับรองข้อเท็จจริงใดๆ จะนำไปใช้ในต่างประเทศก็แสนจะลำบากยากเย็น เพราะไม่มีตราของกรมการกงสุลประทับรับรองแนบไปด้วย เมื่อไม่มีตราหน่วยงานราชการของไทยประทับมาแต่ต้นทางก็เป็นเรื่องยากที่สถานฑูตของต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทยจะรับรองเอกสารฉบับนั้นอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น เมื่อสภาทนายความได้ดำเนินการประสานงาน สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ให้รับรู้แนวทางไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ย่อมเป็นที่น่าเชื่อได้ว่า ระบบโนตารีปับลิกของประเทศไทยจะก้าวหน้าไปอีกไกลและทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศทีเดียว คงต้องติดตามดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของระบบโนตารีนี้จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยต่อไป ยิ่งการรับรองเอกสารหรือบุคคล มีความสะดวกรวดเร็ว ก็จะทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีปริมาณมากขึ้นตามลำดับ

เอกสารหนังสือติดต่อระหว่างกระทรวงต่างประเทศ และสภาทนายความ