(ตอน 1/2)

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(๑) สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แบ่งเป็นดังต่อไปนี้

๑.๑ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ
(ก) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ แบ่งเป็นดังนี้
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กองยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์
๓) กลุ่มงานแผนทางการบริหาร
๔) กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
๕) กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์
๖) กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

(๓) กองแผนงานอาชญากรรม ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
๓) กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ
๔) กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

(๔) กองแผนงานกิจการพิเศษ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) กลุ่มงานกิจการพิเศษ
๓) กลุ่มงานความมั่นคง
๔) กลุ่มงานจราจร
๕) กลุ่มงานบริการประชาชน
๖) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

(๕) กองวิจัย ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย
๓) - ๕) กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล ๑ - ๓

(ข) สำนักงานส่งกำลังบำรุง แบ่งเป็นดังนี้
(๑) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายธุรการและกำลังพล
๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์
๓) ฝ่ายวิเคราะห์ ควบคุมงบประมาณ และมาตรฐานพัสดุ
๔) ฝ่ายนิติการ
๕) ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง

(๒) กองพลาธิการ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) -๔) ฝ่ายพลาธิการ ๑ - ๓

(๓) กองโยธาธิการ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๔) ฝ่ายโยธาธิการ ๑ - ๓
๕) กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ

(๔) กองสรรพาวุธ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๔) ฝ่ายสรรพาวุธ ๑ - ๓

(ค) สำนักงานกำลังพล แบ่งเป็นดังนี้
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๓) กองอัตรากำลัง ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๓) ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง ๑ - ๒
๔) ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
๕) ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง
๖) ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
๗) กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน

(๔) กองทะเบียนพล ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) ฝ่ายประวัติบุคคล
๓) ฝ่ายแต่งตั้ง
๔) ฝ่ายบรรจุ
๕) ฝ่ายความชอบ
๖) ฝ่ายประเมินบุคคล

(๕) กองสวัสดิการ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) ฝ่ายการจัดสวัสดิการ
๓) ฝ่ายสวัสดิการการเงิน
๔) ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก
๕) ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
๖) ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
๗) ฝ่ายดนตรี
๘) ฝ่ายกีฬา
๙) กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
(ง) สำนักงานงบประมาณและการเงิน แบ่งเป็นดังนี้
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน
(๓) กองงบประมาณ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม
๓) - ๗) ฝ่ายงบประมาณ ๑ - ๕
๘) ฝ่ายวิชาการ

(๔) กองการเงิน ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๗) ฝ่ายการเงิน ๑ - ๖

(๕) กองบัญชี ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๔) ฝ่ายบัญชี ๑ - ๓
(จ) สำนักงานกฎหมายและคดี แบ่งเป็นดังนี้
(๑) ฝ่ายอำนวยการ

(๒) กองกฎหมาย ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) กลุ่มงานวิชาการ
๓) กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ
๔) กลุ่มงานกฎหมาย
๕) กลุ่มงานสัญญา
๖) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
๗) กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา
๘) ฝ่ายห้องสมุด

(๓) กองคดีอาญา ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๕) กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน ๑ - ๔
๖) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา

(๔) กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) กลุ่มงานคดีปกครอง
๓) กลุ่มงานคดีแพ่ง
๔) กลุ่มงานที่ปรึกษา

(๕) สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๓) กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน ๑ - ๒
๔) - ๕) กลุ่มงานวิชาการ ๑ - ๒

(๖) ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) ฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์
๓) ฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีฎีกา
(ฉ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แบ่งเป็นดังนี้
(๑) ฝ่ายอำนวยการ

(๒) กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๓) ฝ่ายการประชุม ๑ - ๒
๔) - ๕) ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๑ - ๒
๖) ฝ่ายทะเบียนประวัติ
๗) ฝ่ายนิติการ

(๓) กองมาตรฐานวินัย ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๓) กลุ่มงานพิจารณา ๑ - ๒

(๔) กองอุทธรณ์ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๓) กลุ่มงานพิจารณา ๑ - ๒

(๕) กองร้องทุกข์ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๓) กลุ่มงานพิจารณา ๑ - ๒

(ช) สำนักงานจเรตำรวจ แบ่งเป็นดังนี้
(๑) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายธุรการและกำลังพล
๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์
๓) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
๔) ฝ่ายติดตามประเมินผล
๕) ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
๖) ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(๒) - (๑๑) กองตรวจราชการ ๑ - ๑๐ แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๓) ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๑ - ๒

(ซ) สำนักงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นดังนี้
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน
(๓) กองตรวจสอบภายใน ๑ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๕) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๑ - ๔
๖) ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ

(๔) - (๕) กองตรวจสอบภายใน ๒ - ๓ แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) - ๔) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๑ - ๓
๕) ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ
๑.๒ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบังคับการ

(ฌ) สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๓) ฝ่ายสารบรรณ ๑ - ๒
(๔) ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ
(๕) กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ

(ญ) กองการต่างประเทศ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๔) ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค ๑ - ๓
(๕) ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ
(๖) ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๗) ฝ่ายพิธีการและการรับรอง
(๘) กลุ่มงานแปลและล่าม

(ฎ) กองสารนิเทศ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายเฝ้าฟัง วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน
(๓) ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง
(๔) ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ
(๕) ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์
(๖) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

(ฏ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายการประชุม
(๓) ฝ่ายนิติการ
(๔) ฝ่ายนโยบายพัฒนาองค์กรและการบริหาร
(๕) ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

(ฐ) กองบินตำรวจ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายสนับสนุน
(๓) กลุ่มงานการบิน
(๔) กลุ่มงานช่างอากาศยาน
(๕) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญช่างอากาศยาน
(๖) กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน

(ฑ) กองวินัย ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ
(๓) กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย
(๒) กองบัญชาการตำรวจนครบาล แบ่งเป็นดังต่อไปนี้

(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) - (๑๐) ฝ่ายอำนวยการ ๑ - ๑๐
(ข) กองบังคับการตำรวจจราจร ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๗) กองกำกับการ ๑ - ๖
(๘) กลุ่มงานสอบสวน

(ค) - (ฎ) กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
(๓) กลุ่มงานสอบสวน
(๔) สถานีตำรวจนครบาล

(ฏ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๕) กองกำกับการสืบสวน ๑ - ๔
(๖) กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
(๗) กลุ่มงานสอบสวน

(ฐ) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ
(๓) กองกำกับการศูนย์รวมข่าว
(๔) กองกำกับการสายตรวจ
(๕) กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
(๖) กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
(๗) กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล

(ฑ) กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๓) กองกำกับการอารักขา ๑ - ๒
(๔) - (๕) กองกำกับการควบคุมฝูงชน ๑ - ๒

(ฒ) กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี

(ณ) ศูนย์ฝึกอบรม
(๓) - (๑๑) ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานแบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) - (๙) ฝ่ายอำนวยการ ๑ - ๙
(๑๐) ฝ่ายอำนวยการ ๑๐ ให้มีเฉพาะตำรวจภูธรภาค ๙

(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๔) กองกำกับการสืบสวน ๑ - ๓
(๕) กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
(๖) กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
(๗) กองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ให้มีเฉพาะตำรวจภูธรภาค ๗
(๘) กลุ่มงานสอบสวน

(ค) ตำรวจภูธรจังหวัด แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กองกำกับการสืบสวน
(๓) กลุ่มงานสอบสวน
(๔) กลุ่มงานจราจร
(๕) สถานีตำรวจภูธร

(ง) ศูนย์ฝึกอบรม ให้มีเฉพาะตำรวจภูธรภาค ๑ - ๘ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายบริการการศึกษา
(๓) ฝ่ายปกครองและการฝึก
(๔) กลุ่มงานอาจารย์

(๑๒) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) - (๑๐) ฝ่ายอำนวยการ ๑ - ๑๐

(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๓) กองกำกับการสืบสวน ๑ - ๒
(๔) - (๕) กองกำกับการซักถาม ๑ - ๒
(๖) กลุ่มงานสอบสวน

(ค) ตำรวจภูธรจังหวัด แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กองกำกับการสืบสวน
(๓) กลุ่มงานสอบสวน
(๔) กลุ่มงานจราจร
(๕) สถานีตำรวจภูธร

(ง) ศูนย์ฝึกอบรม ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายบริการการศึกษา
(๓) ฝ่ายปกครองและการฝึก
(๔) กลุ่มงานอาจารย์

(จ) กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

(๑๓) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) - (๑๐) ฝ่ายอำนวยการ ๑ - ๑๐

(ข) กองบังคับการปราบปราม ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๗) กองกำกับการ ๑ - ๖
(๘) กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
(๙) กลุ่มงานสอบสวน

(ค) กองบังคับการตำรวจทางหลวง ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๙) กองกำกับการ ๑ - ๘
(๑๐) กลุ่มงานถวายความปลอดภัย
(๑๑) กลุ่มงานสอบสวน

(ง) กองบังคับการตำรวจรถไฟ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๖) กองกำกับการ ๑ - ๕

(จ) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๗) กองกำกับการ ๑ - ๖

(ฉ) กองบังคับการตำรวจน้ำ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๔) กองกำกับการ ๑ - ๓
(๕) - (๑๒) กองกำกับการ ๔ - ๑๑
(๑๓) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด ๑๑๐ - ๑๘๐ ฟุต

(ช) กองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๗) กองกำกับการ ๑ - ๖
(๘) กลุ่มงานสอบสวน

(ซ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๗) กองกำกับการ ๑ - ๖
(๘) กลุ่มงานสอบสวน

(ฌ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๖) กองกำกับการ ๑ - ๕
(๗) กลุ่มงานสอบสวน

(ญ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๗) กองกำกับการ ๑ - ๖
(๘) กลุ่มงานสอบสวน

(ฎ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๕) กองกำกับการ ๑ - ๔
(๖) กลุ่มงานสอบสวน

(ฏ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๔) กองกำกับการ ๑ - ๓
(๕) กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
(๖) กลุ่มงานสอบสวน

(๑๔) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายธุรการและกำลังพล
(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์
(๓) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
(๔) ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม
(๕) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
(๖) ฝ่ายกฎหมายและวินัย
(๗) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
(๘) ฝ่ายฝึกอบรม

(ข) - (จ) กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ - ๔ แต่ละกองบังคับการ
ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
(๓) - (๕) กองกำกับการ ๑ - ๓

(ฉ) กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานการข่าว
(๓) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ช) กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

(๑๕) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายธุรการและกำลังพล
(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์
(๓) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
(๔) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
(๕) ฝ่ายกฎหมายและวินัย
(๖) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
(๗) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๘) ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล

(ข) กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๗) กองกำกับการ ๑ - ๖

(ค) กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๒ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๖) กองกำกับการ ๑ - ๕

(ง) กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๗) กองกำกับการ ๑ - ๖

(จ) กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๔ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน
(๓) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม
(๔) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง
(๕) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวการก่อการร้ายสากล
(๖) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ
(๗) กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ

(ฉ) ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายจัดการฝึกอบรม
(๓) ฝ่ายปกครองและกิจกรรม
(๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
(ช) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าว

(๑๖) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) - (๙) ฝ่ายอำนวยการ ๑ - ๙
(ข) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๔) กองกำกับการ ๑ - ๓

(ค) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๓) ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๔) ฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๕) ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๖) กองกำกับการสืบสวนปราบปราม
(๗) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร
(๘) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
(๙) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
(๑๐) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

(ง) - (ช) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ - ๖ แต่ละกองบังคับการ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
(๓) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง
(ซ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๔) กองกำกับการ ๑ - ๓
(๕) กลุ่มงานสอบสวน

(ฌ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายประมวลผลข้อมูล
(๓) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑๗) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) - (๘) ฝ่ายอำนวยการ ๑ - ๘

(ข) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๕) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ - ๑๔

(ค) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๕) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ - ๒๔

(ง) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๕) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ - ๓๔

(จ) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๕) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ - ๔๔

(ฉ) กองบังคับการฝึกพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๑๐) กองกำกับการ ๑ - ๙

(๑๑) ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ
(ช) กองบังคับการสนับสนุน ประกอบด้วย
(๑) - (๕) ฝ่ายสนับสนุน ๑ - ๕
(ซ) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๖) กองกำกับการ ๑ - ๕

(ฌ) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

(๑๘) สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการถวายความปลอดภัย ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายแผนถวายความปลอดภัย
(๓) - (๔) ฝ่ายปฏิบัติการถวายความปลอดภัย ๑ - ๒

(ข) ส่วนปฏิบัติการนายตำรวจราชสำนักประจำ ประกอบด้วย
(๑) - (๕) ชุดปฏิบัติการ ๑ - ๕

(๑๙) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายธุรการและกำลังพล
(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์
(๓) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
(๔) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
(๕) ฝ่ายกฎหมายและวินัย
(๖) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(๓) กลุ่มงานตรวจเอกสาร
(๔) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(๕) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
(๖) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
(๗) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
(๘) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
(๙) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
(๑๐) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

(ค) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๘) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ - ๗
(๙) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

(ง) - (ฐ) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(๓) กลุ่มงานตรวจเอกสาร
(๔) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
(๕) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
(๖) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด
(๗) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
(๘) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
(๙) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
(๑๐) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
(๑๑) พิสูจน์หลักฐานจังหวัด

(ฑ) สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายฝึกอบรม
(๓) ฝ่ายพัฒนา
(๔) ฝ่ายปกครอง
(๕) กลุ่มงานมาตรฐาน
(๖) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

(ฒ) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

(ณ) ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด

(๒๐) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) - (๔) ฝ่ายอำนวยการ ๑ - ๔

(ข) กองตำรวจสื่อสาร ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๘) ฝ่ายการสื่อสาร ๑ - ๗
(๙) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่
(๑๐) กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

(ค) กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี
(๓) กลุ่มงานอินเตอร์เน็ต
(๔) กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
(๕) กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

(ง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
(๓) กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
(๔) กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
(๕) กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร

(๒๑) กองบัญชาการศึกษา แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) - (๖) ฝ่ายอำนวยการ ๑ - ๖
(๗) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม

(ข) สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา
(๓) - (๔) ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ - ๒
(๕) - (๖) ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ - ๒
(๗) ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ

(ค) วิทยาลัยการตำรวจ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
(๓) ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
(๔) ฝ่ายวิทยบริการ
(๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

(ง) กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายบริการการฝึกอบรม
(๓) ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
(๔) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

(จ) กองการสอบ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายแผนการสอบ
(๓) ฝ่ายจัดการสอบ
(๔) ฝ่ายวิชาการสรรหา

(ฉ) สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) ฝ่ายวิชาการ
(๓) ฝ่ายกิจการนักศึกษา

(ช) กลุ่มงานอาจารย์

(๒๒) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ การแบ่งส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

(๒๓) โรงพยาบาลตำรวจ แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายธุรการกำลังพล
(๒) ฝ่ายเวชระเบียน
(๓) ฝ่ายยุทธศาสตร์
(๔) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
(๕) ฝ่ายซ่อมบำรุง
(๖) ฝ่ายกฎหมายและวินัย
(๗) ฝ่ายงบประมาณ
(๘) ฝ่ายการเงิน
(๙) ฝ่ายฝึกอบรม

(ข) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) - (๓) ฝ่ายพัฒนา ๑ - ๒
(๔) กลุ่มงานอาจารย์

(ค) สถาบันนิติเวชวิทยา ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(๒) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
(๓) กลุ่มงานตรวจเลือด ชีวเคมี และเขม่าดินปืน
(๔) กลุ่มงานนิติพยาธิ
(๕) กลุ่มงานพิเศษ
(๖) กลุ่มงานพิษวิทยา

(ง) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
(จ) กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
(ฉ) กลุ่มงานชีวเคมี
(ช) กลุ่มงานตา
(ซ) กลุ่มงานทันตกรรม
(ฌ) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
(ญ) กลุ่มงานพยาธิวิทยา
(ฎ) กลุ่มงานพยาบาล
(ฏ) กลุ่มงานเภสัชกรรม
(ฐ) กลุ่มงานโภชนาการ
(ฑ) กลุ่มงานรังสีวิทยา
(ฒ) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
(ณ) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
(ด) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(ต) กลุ่มงานศัลยกรรม
(ถ) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล
(ท) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
(ธ) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
(น) กลุ่มงานหู คอ จมูก
(บ) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
(ป) กลุ่มงานอายุรกรรม
(ผ) โรงพยาบาลดารารัศมี
(ฝ) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า

ข้อ ๓ ส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(๑) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
(ก) ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานงบประมาณ
การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
ยุทธศาสตร์ตำรวจ
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
๒) ประสานและจัดทำแผน แผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองแผนงานอาชญากรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ
๒) ดำเนินการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม และประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์อาชญากรรมแต่ละประเภทในภาพรวม และจำแนกตามพื้นที่ตามวงรอบที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติกำหนด และเสนอแนวทาง แผน แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบ
และมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรม การให้การรับรองมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรม
ด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาอาชญากรรม
๔) ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงานด้านการป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชน
ท้องถิ่น และสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดระบบการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
๕) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการป้องกันอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัย
๖) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการด้านการป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชน
และการป้องกันอาชญากรรมระดับชุมชน
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองแผนงานกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ด้านกิจการพิเศษ ความมั่นคง การจราจร และการบริการสังคมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในภาพรวม และจำแนกรายพื้นที่ตามวงรอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
๓) วางแผนการปฏิบัติด้านกิจการพิเศษ ความมั่นคง ด้านการจราจร และ
การบริการสังคมให้เป็นไปตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเสนอ
แนวทาง แผน แผนงาน โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร การพัฒนาระบบและมาตรฐานงานจราจร และการบริการสังคม
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง การจัดการจราจร และการบริการสังคม
๖) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานการนำเทคโนโลยีและวิทยาการมาสนับสนุนงานด้าน
กิจการพิเศษ ความมั่นคง การจราจร และการบริการสังคม
๗) ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการด้านกิจการพิเศษ ความมั่นคง การจราจร และการบริการสังคม
๘) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจ้าหน้าที่จราจรและส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการจราจร และการบริการสังคม
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(จ) กองวิจัย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีตำรวจ
และวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ติดต่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สำนักงานส่งกำลังบำรุง
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานการเงิน
การบัญชีและพัสดุ รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ งานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
ส่งกำลังบำรุง
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณของสำนักงานส่งกำลังบำรุง รวมทั้ง
การควบคุมงบประมาณและมาตรฐานพัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัยพัฒนา และงานประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งกำลังบำรุง และ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
รวมทั้งงานนิติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖) ดำเนินการศึกษาและพัฒนา รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๗) ดำเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านส่งกำลังบำรุง
ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองพลาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการพัสดุของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยกเว้นประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และประเภทสรรพาวุธ
๒) ดำเนินการศึกษาการค้นคว้าพัฒนาและสร้างมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกเว้นครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองโยธาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการศึกษาพัฒนาและสร้างมาตรฐานรูปแบบรายการและราคากลาง
สิ่งก่อสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองสรรพาวุธ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการพัสดุประเภทสรรพาวุธของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) พัฒนาและสร้างมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานและพฤติการณ์
แผนประทุษกรรมเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ใช้ในการกระทำความผิด เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) สำนักงานกำลังพล
(ก) ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานงบประมาณ
การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำลังพล
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรในสายงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองอัตรากำลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ
ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และการพัฒนาระบบงานของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ แก้ไขปรับปรุง และตรวจสอบมาตรฐานตำแหน่ง
รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ และเงินประจำตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอัตรากำลัง งานจัดอัตรา งานควบคุม
ตำแหน่งและตัวคนบรรจุจริงของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง งานลาศึกษาของ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินทุกประเภท และงานควบคุม
อัตราเงินเดือนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบ หรือประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองตามกฎกระทรวงนี้
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองทะเบียนพล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเหรียญชัยสมรภูมิ
งานควบคุมเกษียณอายุ งานการลา และการให้ออกตามกฎหมายอันมิใช่เนื่องมาจากการกระทำผิดวินัย
หน้า ๒๘
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๗ กันยายน ๒๕๕๒
ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ งานบัตรประจำตัว การบรรจุ
และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการตำรวจ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(จ) กองสวัสดิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์และฌาปนสถานให้กับ
ข้าราชการตำรวจทั้งในและนอกราชการ รวมทั้งครอบครัว
๓) รับผิดชอบดำเนินการศาสนพิธีและประเพณีไทยให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) สำนักงานงบประมาณและการเงิน
(ก) ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานงบประมาณ
การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
งบประมาณและการเงิน
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ
การเงิน และการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งคำขอ จัดสรร การบริหาร การควบคุม กำกับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานงบประมาณ ตลอดจนงานด้านวิชาการ และ
ฝึกอบรมด้านงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองการเงิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับงานการเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมด้านการเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(จ) กองบัญชี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับงานการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมด้านการบัญชีให้หน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) สำนักงานกฎหมายและคดี
(ก) ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานงบประมาณ
การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกฎหมาย
และคดี
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กฎหมาย และ
ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ รวมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการทำสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
๒) พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เสนอมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาเสนอ หรือ
ส่วนราชการต่าง ๆ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
๔) พิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ
หารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
๕) พิจารณาตรวจร่างสัญญา ตลอดจนการให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงสัญญา การยกเลิกสัญญา การต่ออายุสัญญา และอื่น ๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ ที่หน่วยงานต่าง ๆ หารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖) งานการประสานงานรัฐสภาเพื่อดำเนินการตอบกระทู้ถาม และญัตติต่าง ๆ
๗) ส่งเสริม เผยแพร่ และค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิชาการในหน้าที่ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองคดีอาญา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
๒) พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา
๓) ศึกษาวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวนและคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองคดีปกครองและคดีแพ่ง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครองและคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือ
เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองและคดีแพ่ง รวมทั้งเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองและคดีแพ่ง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(จ) สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมพนักงานสอบสวน งานส่งเสริม และ
ควบคุมจรรยาบรรณ การประเมินผล การจดทะเบียน การตรวจสอบ การถอดถอนใบประกอบวิชาชีพ
พนักงานสอบสวน และงานตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสอบสวน ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
การสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมงานสอบสวนของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ศึกษาค้นคว้าและสร้างโปรแกรมมาตรฐานสำ นวนการสอบสวน
คดีประเภทต่าง ๆ ให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ
๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และพัฒนางานสอบสวน
และจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฉ) ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีอุทธรณ์และฎีกาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอุทธรณ์และฎีกา รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอุทธรณ์และฎีกา
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๖) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

(ก) ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานงบประมาณ
การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการจัดระบบการบริหารงานของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การจัดทำ แก้ไขปรับปรุง และตรวจสอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ
เงินเพิ่มพิเศษและเงินประจำตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนานโยบาย ระบบ หรือมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของ
ข้าราชการตำรวจ
๕) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การให้คำปรึกษา วินิจฉัยปัญหา รวมทั้งการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๖) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ การบริหารงานบุคคล งานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ข้าราชการตำรวจ
๗) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว
๘) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ยกเว้นเรื่องการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ และการอุทธรณ์
และร้องทุกข์
๙) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การตรวจสอบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ ยกเว้นคำสั่งในเรื่อง
การดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ และการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของ
ข้าราชการตำรวจตามระเบียบ ก.ตร. และเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ
๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร.
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒) ดำเนินการเลือก ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนดำเนินงานเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งอนุกรรมการ ก.ตร. คณะต่าง ๆ
๑๓) ดำเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๑๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองมาตรฐานวินัย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การรายงานการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการตำรวจตามอำนาจ ก.ตร.
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำกรม ประจำกอง
หรือประจำส่วนราชการ
๓) ดำเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองอุทธรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ การรายงาน
การดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่อุทธรณ์
๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ กรณีถูกสั่งลงโทษ ภาคภัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน ที่ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งลงโทษ และการรายงานการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่อุทธรณ์
๓) ดำเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(จ) กองร้องทุกข์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ในกรณีที่ กฎ ก.ตร. กำหนดให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
หรือการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
๒) ดำเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๗) สำนักงานจเรตำรวจ
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงานจเรตำรวจ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
จเรตำรวจ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของสำนักงาน
จเรตำรวจ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานจเรตำรวจ
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสำนักงานจเรตำรวจ
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจเรตำรวจ
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
๘) ดำเนินการจัดระบบด้านการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของข้าราชการตำรวจและให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนจัดทำคู่มือและคำอธิบายแนวทางปฏิบัติ
และสอดส่องดูแลการรักษาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) - (ฎ) กองตรวจราชการ ๑ - ๑๐ แต่ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ด้านการป้องกันปราบปราม การสืบสวน
การสอบสวน การจราจร และการบริการสังคมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือการร้องทุกข์กล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และดำเนินการ
สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๘) สำนักงานตรวจสอบภายใน
(ก) ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานงบประมาณ
การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการด้านวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ และ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) - (จ) กองตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร
การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการปฏิบัติตามระบบงานสารสนเทศของหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน งาน
โครงการ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริต หรือการกระทำ
ที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต
หรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นของหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๙) สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและราชการอื่นที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งานประชุม และ
งานพิธีการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๐) กองการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) เป็นสื่อกลางการติดต่อ ประสานความร่วมมือ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
และดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับตำรวจประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ
ตำรวจสากลในภูมิภาคต่าง ๆ
๒) ดำเนินการวิเคราะห์ พิจารณา เสนอแนะแนวทาง และท่าทีของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในการให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงเตรียมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปฝึก ศึกษา อบรม หรือปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ติดต่อและประสานงาน
เพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรมในต่างประเทศ
๓) ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตามสนธิสัญญา ข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ ข้อบทของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตลอดจนบันทึกความตกลง หรือเอกสารต่างประเทศอื่น ๆ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัติทางการฑูต
การให้การรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภาพลักษณ์
ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประเทศไทย
๕) ดำเนินการแปลสำนวนคดี พยานหลักฐาน ในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แปลและร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ในการร่างกฎหมาย อนุสัญญา พิธีสาร ข้อตกลง
และเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนทำหน้าที่ล่ามในกระบวนการสืบสวน สอบสวน ดำเนินคดี และการแปล
ในงานต่าง ๆ
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการสื่อสารกับองค์การตำรวจสากล ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลและข่าวกรอง รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๗) ดำเนินการด้านการประสานงานประจำในต่างประเทศในเรื่องกิจการตำรวจ
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๑) กองสารนิเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า
และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเฝ้าฟัง รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์
สรุปรายงานข่าวและสถานการณ์ จัดทำสรุปรายงานประจำวัน และรายงานข่าวที่สำคัญเร่งด่วน
ให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๒) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
๒) ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๓) กองบินตำรวจ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอากาศยานถวายเป็นพระราชพาหนะ และงานการบิน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ปรับปรุง พัฒนา และวางระบบการสรรหาบุคลากรด้านการบินและอากาศยาน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีแผนและวงรอบที่ชัดเจนเป็นระบบ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๔) กองวินัย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. กองบัญชาการ
(๑) กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และ
งานเลขานุการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว และงานสถิติข้อมูลของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล
๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานชุมชน มวลชนสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองบังคับการตำรวจจราจร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ

๒) เสนอความเห็นในการวางแผนการจัดการจราจร รวมทั้งประสานงาน สนับสนุน
ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยความสะดวกและ
งานรักษาความปลอดภัยในด้านการจราจร ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติข้อมูลด้านการจราจร
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนและเปรียบเทียบปรับในคดีอาญา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจ
การรับผิดชอบ
๕) เป็นศูนย์รวมข่าวและควบคุมการจราจร
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์อุบัติเหตุ และความมึนเมาของผู้ขับรถ
ตลอดจนการตรวจพิสูจน์ก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี และเสียงของรถ
๗) ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ และคำแนะนำด้านการจราจร
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) - (ฎ) กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่
ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจน
รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของทางราชการและของต่างประเทศ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน
และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการจราจร
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฏ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กร
หรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่
๔) ดำเนินการด้านกรรมวิธีข่าวกรอง และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคงในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
๕) สืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือพิเศษ
๖) ให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
๗) สืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฐ) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) ป้องกันปราบปรามการก่อจลาจล การควบคุมฝูงชนในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการฝึกด้านยุทธวิธีในการปราบปรามในการก่อจลาจลและ
การควบคุมฝูงชน
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดทางอาญา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจท้องที่และหน่วยงานอื่น
๔) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสายตรวจออกตรวจ การสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับ
แหล่งอาชญากรรม พฤติกรรมทางด้านการก่อความไม่สงบภายใน และรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิด
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานต่อต้านการก่อการร้าย การเจรจาต่อรองช่วยเหลือ
ตัวประกันและฝึกด้านยุทธวิธีให้กับตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๘) จัดตำรวจม้าถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๙) จัดกำลังสุนัขตำรวจออกปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๑๐) ดูแลบำรุงเลี้ยงรักษาม้าและสุนัขตำรวจ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติของ
หน่วยงานอื่นในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๑๑) เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติควบคุมสั่งการ และสื่อสารข้อมูล
๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฑ) กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
๓) ควบคุมอำนวยการและพัฒนาเทคนิคยุทธวิธีเกี่ยวกับการควบคุมฝูงชน
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฒ) กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อเด็กและสตรี
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ณ) ศูนย์ฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
๒) ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามความต้องการของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล
๓) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น
เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) - (๑๐) ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครอง ดังต่อไปนี้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และ
งานเลขานุการของตำรวจภูธรภาค
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของตำรวจภูธรภาค
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว และงานสถิติข้อมูลของตำรวจภูธรภาค
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของตำรวจภูธรภาค
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตำรวจภูธรภาค รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัด
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของตำรวจภูธรภาค
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศของ
ตำรวจภูธรภาค
๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และงานสวัสดิภาพเด็กและสตรี
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ในตำรวจภูธรภาค ๙ ให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรของตำรวจภูธรภาค และดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งและการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กร
หรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อเด็กและสตรี
๕) ดำเนินการด้านกรรมวิธีข่าวกรอง และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคงในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
๖) สืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ
๗) ควบคุมและอำนวยการเกี่ยวกับการควบคุมฝูงชน การเจรจาต่อรอง และ
ช่วยเหลือตัวประกัน
๘) ให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค
๙) สืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ในตำรวจภูธรภาค ๗ ให้มีอำนาจหน้าที่อำนวยการ และสนับสนุนการถวาย
อารักขาและถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานและบริเวณที่ประทับ

(ค) ตำรวจภูธรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่
การปกครอง ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจน
รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของทางราชการและของต่างประเทศ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน
และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการจราจร
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) ศูนย์ฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) บริหาร และพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผน และหลักสูตร
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน
๒) ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามความต้องการของตำรวจภูธรภาค
๓) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของตำรวจภูธรภาค
๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น
เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง และการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๑) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ
งานเลขานุการ และงานสวัสดิการของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว งานสถิติข้อมูล และงานวิเทศสัมพันธ์
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานปฏิบัติการจิตวิทยา
งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และงานสวัสดิภาพเด็ก และสตรี
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กร
หรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อเด็ก และสตรี
๔) เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลอาชญากรรมในเขตพื้นที่
๕) สืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือ
พิเศษ และพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
พิเศษ
๖) รวบรวมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรม
๗) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหน่วยงานสืบสวนในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๘) บูรณาการด้านการข่าวอาชญากรรม
๙) สืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) ตำรวจภูธรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่
การปกครอง ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจน
รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของทางราชการและของต่างประเทศ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน
และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการจราจร
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) ศูนย์ฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) บริหาร และพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผน และหลักสูตร
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน
๒) ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และหน่วยงานอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น
เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งและการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(จ) กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจน
รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของทางราชการและของต่างประเทศ
๒) ป้องกันและควบคุมการก่อจลาจล การกระทำของกลุ่มบุคคลอันเป็นเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย
๓) ควบคุมและอำนวยการเกี่ยวกับการควบคุมฝูงชน การเจรจาต่อรอง และ
ช่วยเหลือตัวประกัน
๔) สนับสนุนด้านการใช้อาวุธและอุปกรณ์พิเศษในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม
๕) เป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูล เหตุด่วน เหตุร้าย
๖) ฝึกด้านยุทธวิธีให้กับตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

                                 (มีต่อ กรุณาคลิ๊กใน 2/2)

 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ