นโยบายคณะสัก กอแสงเรือง
                                     ผดุงศักดิ์ศรี ทวีสวัสดิการ
                                      สานสามัคคี มีที่ทำการ
1. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ ครอบคลุมงาน
และธุรกิจทุกประเภท และจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องในวิชาชีพทนายความตามมาตรฐานสากล
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพทนายความ การประกอบวิชาชีพทนายความต้องใช้ความรู้วิทยาการ

ทางศาสตร์ต่าง ๆ ผู้บริหารสภาทนายความ ต้องจัดให้มีการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
เพื่อให้มีความรู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการครอบคลุมงานและธุรกิจทุกประเภท
ตลอดจนการจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องในวิชาชีพทนายความเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
มีความรู้ทางวิทยาการให้ทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลงวิทยาการของโลก ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับ
มาตรฐานสากล อันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพทนายความ

2. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการขอรับบริการวิชาชีพทนายความ
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเป็นภาระกิจที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
ทนายความ และเป็นการปฎิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่ต้องรับใช้
สังคม การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเป็นการทำงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นการดำเนินการให้ประชาชนมีความรู้ทาง
กฎหมาย เพื่อปฏิบัติตนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย จะเป็นช่องทางที่ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการ
ขอรับบริการวิชาชีพทนายความ อันเป็นการทำให้วิชาชีพทนายความมีความสำคัญต่อการดำรง
ชีวิตของประชาชน

3. พัฒนากฎหมายทนายความและกฎหมายอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพทนายความ
และกำหนดภารกิจสำคัญให้ทนายความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
กฎหมายทนายความใช้บังคับมานานเกือบ 30 ปีแล้ว สภาพแวดล้อมทั่วไปมี
การเปลี่ยนแปลงมากแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีกฎหมายที่ตราใหม่หลายฉบับที่มีผลกระทบต่อ
การประกอบวิชาชีพทนายความ จำต้องมีการพัฒนากฎหมายทนายความและกฎหมายอื่น เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพทนายความ และกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมีภาระ
กิจสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

4. เสริมสร้างให้ทนายความสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างสมเกียรติ เพื่อสร้างดุลยภาพใน
กระบวนการยุติธรรม และตรวจสอบการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
กระบวนการยุติธรรมมักจะละเลยผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ โดยมักจะอ้างว่า
ในกระบวนการยุติธรรม มีเพียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ และศาลเท่านั้น ความจริงแล้ว
กระบวนการยุติธรรมต้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ทนายความ และศาล
ทนายความมีหน้าที่สำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างดุลยภาพใน
กระบวนการยุติธรรม และทำหน้าที่ตรวจสอบการอำนวยความยุติธรรมของรัฐให้แก่ประชาชน
และเป็นหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะมีต่อกระบวนการยุติธรรม จึงต้องมี
การเสริมสร้างให้ทนายความสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างสมเกียรติ เท่าเทียมกับเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมอื่น

5. จัดหางบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทนายความและเพื่อใช้ในการ
ให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
การดำเนินการของสภาทนายความทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสภา
ทนายความและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จำต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งรวม
ถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทนายความ และสร้างสถานที่ทำการถาวรของ
สภาทนายความในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด สภาทนายความยังไม่เคยขอเงินอุดหนุน
จากงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา 9(2) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 คงมีเพียง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามมาตรา 77(2) แห่งพระ
ราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เท่านั้น ซึ่งเงินดังกล่าวยังไม่เพียงพอกับภาระกิจของสภา
ทนายความและไม่อาจนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของงบประมาณได้ สภาทนายความจึงต้องจัดหา
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทนายความ และเพื่อใช้ในการ
บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

6. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ทนายความอาสา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีการ
ควบคุมการเบิกจ่าย โดยสภาทนายความต้องนำผลงานไปขอเบิกจ่ายประจำเดือน เมื่อมีการเริ่ม
ต้นงบประมาณปีใหม่ จะมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย การที่กระทรวงยุติธรรมเก็บเงินอุดหนุนดัง
กล่าวไว้ ทำให้กระทรวงยุติธรรมได้รับดอกเบี้ยจากเงินอุดหนุนดังกล่าวและนำไปใช้เป็นเงินนอก
งบประมาณ ทำให้เกิความไม่เป็นธรรมต่อสภาทนายความ และทนายความอาสาได้รับค่า
ตอบแทนล่าช้า ทนายความอาสาบางคนต้องออกเงินค่าใช้จ่ายคดีไปก่อนแล้วรอเบิกจ่ายในภาย
หลัง เป็นการสร้างภาระแก่ทนายความอาสา จำต้องมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากงบ
ประมาณแผ่นดิน

7. สร้างเสริมระบบสวัสดิการทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือทนายความที่เจ็บป่วย หรือถึงแก่
กรรม รวมทั้งสร้างหลักประกันให้แก่ทนายความผู้สูงอายุ และสร้างหลักประกันการศึกษาให้
แก่ทายาทของทนายความที่ถึงแก่กรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมีรายได้ที่ไม่แน่นอน เมื่อเกิดปัญหาการเจ็บป่วย
หรือทนายความที่เป็นผู้นำครอบครัวถึงแก่ความตาย สมาชิกในครอบครัวย่อมได้รับความ
ลำบากด้วย สภาทนายความต้องสร้างเสริมระบบสวัสดิการทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
ทนายความที่เจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วย
การฌาปนกิจสภาวิชาชีพซึ่งสภาทนายความได้ประกาศใช้แล้ว จะช่วยส่งเสริมระบบสวัสดิการ
แก่ทนายความได้อย่างดี รวมทั้งมีการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้แก่ทนายความผู้สูง
อายุ เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างสมเกียรติ และมีหลักประกันการศึกษาให้แก่ทายาทของ
ทนายความที่ถึงแก่ความตายด้วย

8. สร้างสถานที่ทำการที่สง่างามในที่ดินของสภาทนายความ เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบ
วิชาชีพทนายความ
สภาทนายความก่อตั้งมานานเกือบ 30 ปีแล้ว แต่สภาทนายความยังไม่มี
ที่ทำการของสภาทนายความเป็นของตนเองอย่างถาวร สำนักงานสภาทนายความประจำจังหวัด
ก็ต้องอาศัยสำนักงานของประธานสภาทนายความจังหวัดเป็นที่ทำการของสภาทนายความ
ประจำจังหวัด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานสภาทนายความจังหวัดก็ต้องมีการเปลี่ยนที่ทำการ
สภาทนายความประจำจังหวัด ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน สภาทนายความได้ซื้อที่ดินเป็น
ของตนเองแล้ว จึงต้องมีการก่อสร้างสภาทนายความในที่ดินของตนเอง รวมทั้งจัดให้มีที่ดินของ
สภาทนายความประจำจังหวัดเพื่อก่อสร้างที่ทำการสภาทนายความประจำจังหวัดที่สง่างาม อัน
เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ

9. จัดการอบรมวิชาว่าความอย่างจริงจัง มีคุณภาพ และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทนายความ อันเป็นการสร้างศักดิ์ศรีวิชาชีพทนายความ
การคัดเลือกบุคคลเข้ามาประกอบวิชาชีพทนายความมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ที่
จะเข้ามาเป็นทนายความต้องมีความรู้ความสามารถและเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทนายความอย่างมีประสิทธิภาพได้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม
สามารถใช้ความรู้คู่คุณธรรม ใช้จริยธรรมนำวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างศักดิ์ศรีวิชาชีพ
ทนายความ

ผดุงศักดิ์ศรี ทวีสวัสดิการ
สานสามัคคี มีที่ทำการ
  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ