Home Article บทความ โรงเรียนภูมิไพโรจน์(บริหารงานโดยสภาทนายความ)

 

โรงเรียนภูมิไพโรจน์(บริหารงานโดยสภาทนายความ)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Wednesday, 25 February 2009 05:07
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง :    เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ปี 2552 รร.ภูมิไพโรจน์
รายละเอียด :

โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา(บริหารงานโดยสภาทนายความ)
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

อนุบาลปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1(ไม่มีเงินกินเปล่าใดๆ ทั้งสิ้น)

 


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML