ศาลปกครองระยอง มีคำพิพากษาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตำบลเนินพระ ตำบลมาบข่า และ
ตำบลทับมา อำเมืองระยองทั้งตำบล ตลอดจนท้องที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉางทั้งตำบล
เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

  ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐น. ตุลาการศาลปกครองระยอง ได้อ่าน
คำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๒/๒๕๕๐ ระหว่างนายเจริญ เดชคุ้ม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๗ คน
(ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งในคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการ
ดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมาบตาพุดได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต่อ
สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดอย่างรุนแรง จนทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเจ็บป่วยเป็น
จำนวนมาก แต่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ละเลยมิได้ประกาศกำหนดให้พื้นที่ตำบลมาบตาพุด
และเทศบาลเมืองมาบตาพุดตลอดจนพื้นที่ข้างเคียงที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมร้ายแรงฯ เป็นเขตควบคุม
มลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติไว้


ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปรากฏตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษเอกสารแนบท้าย
การประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘ ว่า ปัญหามลพิษทางอากาศพบ
สารอินทรีย์ระเหยมากกว่า ๔๐ ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง ๒๐ ชนิด ใน ๒๐ ชนิดพบสารอินทรีย์ระเหย
ก่อมะเร็งที่มีค่าเกินระดับการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศจำนวน ๑๙ ชนิด การประเมิน
ศักยภาพ การรองรับมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุดสรุปว่าหากแหล่งกำเนิดทุกแหล่งในพื้นที่มาบ
ตาพุดระบายมวลสารทางอากาศออกในอัตราสูงสุดตามค่าที่ได้รับอนุญาต จะมีผลทำให้ค่าความเข้มข้น
ของมวลสารในบางค่าสูงกว่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ได้นำเสนอข้อมูลจากโครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคมะเร็งในประเทศไทยของจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ รายงานว่าสถิติการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิด และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองสูง กว่าอำเภออื่นๆ เป็น ๓ เท่า และ ๕ เท่า คุณภาพน้ำคลอง
สาธารณะปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คลองสาธารณะส่วนใหญ่มีการรับน้ำทิ้งจากชุมชน ส่วนคลองที่รับน้ำทิ้งจาก
อุตสาหกรรม พบค่าปริมาณของแข็งละลายน้ำรวม มีค่าสูง แสดงว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมในพื้นที่
ส่วนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ำคลองสาธารณะในพื้นที่มาบตาพุดอยู่ในระดับเสื่อมโทรม น้ำมีสีดำคล้ำ กลิ่น
เหม็น พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และกลุ่มฟีคลอโคลิฟอร์มค่อนข้างสูง
น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชนพบการปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ นิกเกิล ปรอท ทองแดง โครเมียม และสารหนู
สูงเกินมาตรฐาน บางแห่งระดับคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินเสื่อมโทรมมาก (ใช้ประโยชน์ด้านการคมนาคม)
บางแห่งเสื่อมโทรม (ใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม) คุณภาพน้ำในคลองต่างๆ มีแนวโน้นที่เสื่อมโทรม
ลง คุณภาพน้ำทะเลในบางครั้งพบค่าปรอท ไฮโดรคาร์บอน เหล็ก ทองแดง เกินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพน้ำบาดาลและบ่อน้ำใต้ดินระดับตื้นส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน พบการปนเปื้อนโลหะหนักเกินมาตรฐาน คือมีสังกะสี แมงกานีส สารหนู และพบสารอินทรีย์
ระเหยง่ายเกินมาตรฐานซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษในประเทศไทยแล้ว ๑๗ พื้นที่
ไม่ปรากฏว่าต้องมีการตรวจวัดหาค่าต่างๆ เช่นเดียวกับในพื้นที่มาบตาพุด นอกจากนี้ยังมีเอกสารทาง
วิชาการอีกหลายรายการซึ่งล้วนแต่ระบุว่าปัญหามลพิษในท้องที่มาบตาพุดกระทบกับสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน ศาลจึงรับฟังว่าเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นพื้นที่ซึ่งมีปัญหามลพิษ ซึ่งมี
แนวโน้มที่ร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ
เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้


เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีตำบลต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่รวม ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบล
มาบตาพุด และตำบลห้วยโป่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ส่วนอีก ๓ ตำบล เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ครอบคลุมพื้นที่เป็นบางส่วน และเป็นตำบลที่อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองระยอง ได้แก่ ตำบลเนินพระ ตำบล
มาบข่า และตำบลทับมา ซึ่งเท่าที่ผ่านมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษไปแล้ว
๑๗ พื้นที่ใน ๑๒ จังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยประกาศให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงบางส่วนของอำเภอหรือ
ตำบลเป็นเขตควบคุมมลพิษ จึงสมควรให้ส่วนที่เหลือของตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็น
เขตควบคุมมลพิษด้วย นอกจากนี้มีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตั้งอยู่ในตำบลบ้านฉาง และพบว่าคุณภาพ
น้ำทะเลชายฝั่งที่สถานีหาดพยูนมีแบคทีเรียและเหล็กมีค่าเกินมาตรฐาน


ศาลจึงมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดี ประกาศให้
ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตำบลเนินพระ ตำบลมาบข่า และตำบลทับมา อำเภอ
เมืองระยองทั้งตำบล ตลอดจนท้องที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉางทั้งตำบล เป็นเขตควบคุมมลพิษ
เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา


สำนักงานศาลปกครอง
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒

website admincourt.go.th

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ