Home Article บทความ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างอัยการและตำรวจ

 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างอัยการและตำรวจ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Wednesday, 11 March 2009 12:38

               วันที่ 10 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดำเนินการต่อไปได้

               กระทรวงยุติธรรมเสนอว่า  ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรมประจำปี  2551 กระทรวงยุติธรรมโดยคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพซึ่งมีศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์ เป็นประธาน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. .... โดยมีหลักการเกี่ยวกับ การให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน  หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน  ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ โดยพนักงานอัยการอาจให้คำแนะนำ ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคำ หรือสั่งให้ถามปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่เริ่มทำสำนวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระทำได้  ซึ่งจะเป็น การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น  จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

               สาระสำคัญของร่างกฎหมายมีดังนี้
         1. กำหนดให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพและเข้าร่วมทำสำนวนสอบสวนโดยเร็ว  ซึ่งการแจ้งอาจทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ (ร่างข้อ 1)
         2. กำหนดให้พนักงานอัยการมีหน้าที่เข้าร่วมการทำสำนวนการสอบสวนกับพนักงานสอบสวน (ร่างข้อ 2)
         3. กำหนดให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการหารือกันตั้งแต่ชั้นเริ่มคดีในการทำสำนวนสอบสวน (ร่างข้อ 3)
         4. กำหนดให้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน  พนักงานสอบสวนสามารถทำสำนวนสอบสวนโดยไม่มีพนักงานอัยการ เข้าร่วมทำสำนวนสอบสวนได้ แต่ต้องบันทึกเหตุผลไว้ (ร่างข้อ 4)
         5. กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ (ร่างข้อ 5)
         6. กำหนดให้ในกรณีพนักงานสอบสวนจะขอหมายค้นหรือหมายจับ ให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเห็นชอบร่วมกันก่อนดำเนินการ (ร่างข้อ 6)
         7. กำหนดให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการทำความเห็นของตนรวมไว้ในสำนวนสอบสวนได้ หากมีความเห็นไม่ตรงกัน
(ร่างข้อ 7)

              ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เพิ่งได้แก้ไขใหม่ ฉบับที่ 27 พ.ศ.2550 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 เล่มที่ 125 ตอนที่ 3 ก. 


Last Updated (Wednesday, 11 March 2009 12:46)
VALID CSS   |   VALID XHTML