สารของนายกสภาทนายความ

 “วันทนายความ” ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เริ่มเข้าสู่ปีที่ 23 ของการก่อตั้งสภาทนายความ และเป็นปีที่ 53 ของการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ นับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2500 ที่ได้มีการก่อตั้งสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยอันเป็นรากฐานของการยกร่างกฎหมายพระราชบัญญัติทนายความ ตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปี 2528 และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ในวันที่ 10 กันยายน 2528 นับต่อเนื่องเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่วิชาชีพทนายความได้มีการรวมตัวกันสะสมประสบการณ์ด้วยความอดทน สร้างศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
แห่งวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ นำประสบการณ์และความเห็นที่มีความแตกต่างกันมาร้อยประสานให้เป็นหนึ่ง โดยไม่ให้เกิดมีความแตกแยกในองค์กรด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในวิชาชีพเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพของทนายความให้ทัดเทียมกับวิชาชีพทนายความที่เป็นที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ

ในวันนี้ ในนามของคณะกรรมการบริหารสภาทนายความอยากจะเรียนเพื่อนทนายความทั่วประเทศให้ทราบว่า องค์กรสภาทนายความที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากการพัฒนาและวางมาตรฐานหลักสูตรการสอบเพื่อรับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ที่เป็นที่ยอมรับและรับรู้กันมาเป็นมาตรฐานของวิชาชีพที่สำคัญนั้น ได้เข้าสู่มาตรฐานสากลถึงหลักวิชาชีพทนายความเป็นผู้มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ บุคลากรนับสิบรุ่นที่มีผลงานและทำงานให้กับลูกความและสังคมด้วยความอดทนเป็นที่น่าชื่นชม จะมีที่ขาดตกบกพร่องบ้างก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยเต็มที อย่างไรก็ตาม องค์กรสภาทนายความมิได้หยุดการพัฒนาตัวเองแต่เพียงการอบรมวิชาชีพว่าความ ได้มีการวางแผนพัฒนาวิชาชีพโดยการก่อตั้งสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านไปแล้ว 30 รุ่น และได้มีการสัมมนาโดยมีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอตามงบประมาณซึ่งแม้จะมีอยู่ค่อนข้างจำกัด แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนทนายความอาวุโสหลายท่าน ทำให้งานพัฒนาวิชาชีพกฎหมายผ่านไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะเรื่องการรับรองลายมือชื่อและเอกสารของ
ทนายความที่ได้กำหนดหลักสูตรการทดสอบและการทำความเข้าใจ ได้มีการยกร่างข้อบังคับฉบับแรกและเปลี่ยนไปเป็นคำสั่งและระเบียบ แต่ในที่สุดก็ได้ออกเป็นข้อบังคับใหม่โดยใช้เวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา แต่ก็เป็นหลักฐานสนับสนุนให้เห็นชัดว่าสภาทนายความไม่ได้มุ่งแต่จะให้เรียนรู้เรื่องการว่าความเพียงอย่างเดียว เฉกเช่นวิชาชีพทนายความในประเทศทุกประเทศ ทนายความจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ต้องพัฒนาและมีความรู้อย่างมากมาย   
สภาทนายความจึงได้พัฒนาโครงสร้างและกรอบทางด้านวิชาชีพเพิ่มเติมในปลายปี 2551 โดยวางแผนที่จะส่งเสริมให้การศึกษาทางด้านวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้มีหลักสูตร Juris Doctor หรือ Doctor of Jurisprudence (J.D.) ให้เกิดขึ้นให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ และได้มีการยกร่างข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางให้      คณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษานำไปพิจารณาเพื่อจะได้ให้สิทธิประโยชน์ในการเรียนการขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความในอนาคต

นอกจากการพัฒนาทางด้านคุณภาพของวิชาชีพทนายความแล้ว ความพยายามที่จะจัดตั้งที่ทำการที่สง่างาม การจัดซื้อที่ดินด้วยเงินทุนของสภาทนายความเองจนถึงปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ แต่ด้วยเหตุที่มีอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนพัฒนาที่ดินในขณะนี้จึงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้บริหารสภาทนายความท้อแท้ ยังจะพยายามหาผู้ร่วมทุนและการจัดสร้างที่ทำการใหม่ให้สวยงามบนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ริมถนนพหลโยธินให้จงได้

ทั้งความพยายามในด้านการจัดหาที่ทำการ การสร้างศรัทธาและเกียรติภูมิในวิชาชีพที่ได้ทำมานอกจากจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทนายความแล้ว คณะกรรมการบริหารสภาทนายความทุกท่านเชื่อว่าวิชาชีพทนายความมีความมั่นคงสง่างาม การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของวิชาชีพทนายความก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในกฎหมายทุกสาขาและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย การแสวงหาข้อเท็จจริงและการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลหรือต่อหน่วยราชการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ในทุก ๆ เรื่องของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถจะดำเนินไปได้ด้วยดี และสิ่งเหล่านี้เองที่จะเป็นการสนองตอบของวิชาชีพทนายความต่อสังคมและประชาชนไปอีกนาน

ในนามของคณะกรรมการบริหารสภาทนายความขอขอบคุณเพื่อนทนายความทั้งประเทศ โดยเฉพาะทนายความอาสา ประธานและกรรมการสภาทนายความในทุกเขตศาลจังหวัดที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์และดำรงไว้ซึ่งวิชาชีพทนายความให้เป็นที่เชื่อมั่นและสนองตอบศรัทธาของประชาชนด้วยดีตลอดมา ขอกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำให้แก่ประชาชนและชาติบ้านเมืองจงเป็นผลน้อมนำให้เพื่อนสมาชิกสภาทนายความและครอบครัวทุกท่านมีความสุขความสำเร็จและความมั่นคงในหน้าที่การงานตลอดไป
 
                                                            
                                                             ( นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ )
                                                                นายกสภาทนายความ
                                                               20 กุมภาพันธ์  2552 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก www.lawyercouncil.or.th

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ