กองทุนยุติธรรม

   กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น

  กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้
   ๑.กรณีที่ท่านจะฟ้องคดีแพ่ง แต่ท่านไม่มีเงินชำระค่าธรรมเนียมศาล
   ๒.กรณีท่านถูกฟ้องคดี แต่ท่านไม่มีเงินจ้างทนายว่าความ
   ๓.กรณีท่านถูกจับ แต่ท่านไม่มีเงินที่จะใช้ในการประกันตัว

     หากท่านเป็นผู้ยากไร้หรือไม่ได้รับความเป็นและต้องการได้รับความช่วยเหลือ ท่านสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ
๑.ท่านไม่เคยยื่นคำขอหรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นมาก่อน
๒.ท่านจะต้องไม่เคยถูกปฏิเสธจากกองทุนมาก่อน  หรืออยู่ในระหว่างการช่วยเหลือจากกองทุน
๓.คดีของท่านที่จะฟ้อง หรือถูกฟ้อง มีโอกาส ชนะ
๔.การขอความช่วยเหลือในการประกันตัวในคดีอาญา ผู้ขอจะต้องมีความประพฤติดี และไม่มีพฤติการณ์ว่าจะหลบหนี


หลักฐานการขอรับการสนับสนุน
      ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องกรอกแบบคำขอรับการสนับสนุนที่กำหนดพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่สำคัญเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี) และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคดี
ที่ฟ้อง หรือถูกฟ้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับคดี

 

ยื่นคำขอได้ที่

  กรณีในกรุงเทพมหานคร 
  ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง  หรือส่งคำขอทางไปรษณีได้ที่
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   อาคารกระทรวงยุติธรรม  ชั้น๑๕  ถนน แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี 

โทร ๐๒-๕๐๒๘๒๒๐-๑,๐๒-๕๐๒๘๒๒๓  โทรสาร ๐๒-๕๐๒๘๒๒๔
  
   กรณีต่างจังหวัด
   ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองหรือ ส่งคำขอทางไปรษณีได้ที่  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

กิตติ์รัฐ  ประเสริฐฤทธิ์ ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ