เนื่องจากกฎหมายไทยมีลักษณะเฉพาะหลายประการ ซึ่งหากผู้ใช้กฎหมายไม่ใช่ผู้ที่เคยศึกษากฎหมายมาก่อน อาจทำให้เกิดความสับสนได้ เช่น

-การใช้เลขไทยเป็นตัวเลขประจำชาติ ทำให้ชาวต่างชาติเกิดความสับสนต่อการอ่านตัวเลข

-การออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายเดิม แต่กฎหมายลำดับรองยังคงใช้บังคับอยู่

-การออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายเดิมเป็นรายมาตรา

-การออกกฎหมายใหม่ที่ไม่ได้ยกเลิกกฎหมายเดิมแต่ให้ใช้กฎหมายใหม่นั้นควบคู่ไปกับกฎหมายเดิม

-การยังคงเก็บรักษากฎหมายเดิมไว้ แม้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ยังคงมีผลใช้บังคับแก่การกระทำต่างๆในช่วงเวลาที่กฎหมายที่ถูกยกเลิกใช้บังคับ

การแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

กฎหมายไทยส่วนใหญ่มีการร่างโดยใช้รากศัพท์ที่เป็นภาษาไทยแท้ๆ ทำให้การแปลเป็นภาษาต่างประเทศไม่สามารถใช้คำศัพท์เฉพาะซึ่งมีความหมายเดียวกันกับศัพท์กฎหมายไทยนั้นมาแปลทับศัพท์ไปได้ เมื่อชาวต่างชาติได้อ่านคำแปลดังกล่าว ทำให้เกิดความสับสนในความหมายโดยรวมของกฎหมายไทย และก่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างไปจากความหมายที่แท้จริง การแปลกฎหมายในเว็บไซต์นี้ จึงให้ความระมัดระวังในประเด็นนี้เป็นอย่างมากที่สุด

การนำเสนอข่าวกฎหมายใหม่ในลักษณะความเห็นกฎหมาย

เว็บไซต์ด้านกฎหมายไทยจำนวนมากนิยมตีความกฎหมายไทยไปในทางเป็นคุณแก่ผู้ที่ต้องได้รับผลของกฎหมายนั้น ซึ่งการตีความดังกล่าว มิได้เกิดจากแนวคำพิพากษาของศาลที่เป็นที่สุด แม้การเผยแพร่บทความดังกล่าวอาจทำไปโดยเจตนาที่ดี แต่ค่อนข้างล่อแหลม ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงเท่าที่จะทำให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แต่จะไม่โน้มน้าวเชิญชวนให้เห็นถึงผลประโยชน์ใดๆเป็นพิเศษ

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ